Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Wyjazdy pracowników

W ramach programu Erasmus+ pracownicy dydaktyczni i administracyjni mają możliwość wyjazdu do Uczelni/Instytucji zagranicznych. Lista uczelni partnerskich

 Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mają możliwość rozwoju zawodowego za granicą w formie:

  • praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie bądź instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego,
  • obserwacji lub szkolenia w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego,
  • prowadzenia kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich.

Regulamin wyjazdów w ramach Programu Erasmus+

Wyjazdy dydaktyczne

Głównym celem wyjazdów kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+ jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

Indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą.

Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Zgłoszenia na wyjazd można składać w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 224). Wypełniona aplikacja z potwierdzeniem z uczelni przyjmującej będzie rozpatrywana przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzana przez Rektora PWSZ w Elblągu w wyznaczonym terminie.
Aplikacja do pobrania (teaching)

Długość trwania wyjazdu

od 2 dni do 2 miesiecy, realizacja min. 8 godz. zajęć tygodniowo (w dłuższym okresie proporcjonalnie więcej).

Wyjazdy szkoleniowe

Oferta wyjazdów skierowana jest do pracowników administracyjnych Uczelni i nauczycieli akademickich.

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia)

Długość trwania wyjazdu

Od 2 dni do 2 miesięcy.

Jakie są warunki finansowe wyjazdów?

Granty wypłacane wykładowcom wyjeżdżającym do uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć z założenia nie pokrywają wszystkich kosztów związanych z wyjazdem. Grant służy jedynie wyrównaniu różnicy kosztów utrzymania ponoszonych przez wykładowców w kraju ojczystym i docelowym.

Zgłoszenia na wyjazd można składać w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (ul. Wojska Polskiego 1, pok. 224). Wypełniona aplikacja z potwierdzeniem z instytucji przyjmującej będzie rozpatrywana przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzana przez Rektora PWSZ w Elblągu w wyznaczonym terminie.
Aplikacja do pobrania (training)