Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Kynoterapia

Kierownik: dr Iwona Kijowska
Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

 

Czas trwania: 2 semestry (październik 2017 – czerwiec 2018)

Zjazdy 2 razy w miesiącu: piątek- sobota - niedziela (niedziela zajęcia praktyczne)

Studia obejmują  320 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin praktyk zawodowych.

Data rozpoczęcia: październik 2017 r.

Opłata: 1350 zł za semestr

 

 

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe w zakresie KYNOTERAPII skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich przede wszystkim nauczycieli (w tym nauczycieli szkół i klas integracyjnych) oraz pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych, rehabilitantów.

Wymagane od kandydata:

  • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
  • wskazane przygotowanie pedagogiczne

 

Kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie kynoterapii, do pracy z osobami z różnymi dysfunkcjami.

Zawód Kynoterapeuta (dogoterapeuta) wpisany jest do Klasyfikacji zawodów i specjalności pod numerem 323007

 

Głównym celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze kynoterapeuty w placówkach dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych z różnymi dysfunkcjami, w tym upośledzonych umysłowo, z dysfunkcjami ruchu oraz z zaburzeniami psychicznymi. Studia zapewniają uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie kynoterapii oraz przygotowują słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z udziałem psa z osobami w różnym wieku i z różnymi dysfunkcjami.

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia samodzielnie zajęć kynoterapeutrycznych.

W programie studiów uwzględniono m.in. następujące przedmioty:

­     Deontologia i unormowania prawne kynoterapii w Polsce

­     Podstawy pedagogiki specjalnej

­     Psychologia rozwoju człowieka

­     Elementy psychopatologii

­     Kynoterapia z osobami ze spektrum autyzmu oraz z osobami z deficytami sensorycznymi

­     Kynoterapia we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

­     Podstawy rehabilitacji

­     Kynoterapia w pracy z osobą z dysfunkcją ruchu

­     Kynoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym

­     Kynoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowana społecznie

­     Kynoterapia w pracy z osobami starszymi

­     Kynoterapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami percepcyjno-motorycznymi

­     Kynoterapia w pracy z osobą z zaburzoną mową

­     Przygotowanie i szkolenie psa terapeutycznego

WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU

 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia tychże studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 60 godz. oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej  w wyznaczonym terminie.


 

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych - panią Ewę Kłosowicz, w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura)

 

Informacji udziela:

dr Iwona Kijowska
tel. 691 464 023

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz

e.klosowicz@pwsz.elblag.pl

tel. 55 629 0522

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 0700

ipj@pwsz.elblag.pl