Administracja

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3,5 roku (siedem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne (dzienne/popołudniowe), niestacjonarne
Opłata semestralna: studia dzienne/popołudniowe (stacjonarne) - BEZPŁATNE, studia niestacjonarne -  2300 zł

Specjalności:

 

Specjalność: podatki i rachunkowość w administracji


Zdobyte umiejętności

 • stosowanie metod pomiaru, ewidencji księgowej,
 • sporządzanie i interpretowanie sprawozdań finansowych,
 • analizowanie i interpretowanie wyników finansowych,
 • wykorzystywanie w pracy odpowiednich systemów informatycznych,
 • dokonywanie rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych.


Praca dla Ciebie

Absolwent ma możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami w administracji publicznej jako:

 • księgowy,
 • pracownik działu finansowego, zajmujący się finansami oraz pozyskujący środki na jej rozwój,
 • analityk finansowy,
 • doradca podatkowy.

Wiedza zdobyta w trakcie nauki będzie również przydatna w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent tej specjalności może kontynuować naukę na studiach magisterskich, w tym w szczególności, w zakresie doradztwa podatkowego i rachunkowości.


Praktyki zawodowe

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.  Przykładowe miejsca praktyk:

 • organy kontroli skarbowej,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej,
 • biura podatkowe.

Specjalność: administracja bezpieczeństwa publicznego


Zdobyte umiejętności

Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Administracja o specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa oraz rozumienia ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej,
 • analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej
 • znajomości i stosowania prawa w dziedzinie bezpieczeństwa,
 • znajomości zadań i mechanizmów funkcjonowania różnych organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe oraz współpracy między nimi,
 • posługiwania się technikami negocjacji i mediacji stosowanymi przez organy bezpieczeństwa publicznego,

Praktyki

Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach i firmach działających na rzecz bezpieczeństwa publicznego i osobistego na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów. 
Przykładowe miejsca praktyk:

 • Urząd Miejski,
 • Starostwo Powiatowe,
 • Komenda Miejska Policji,
 • Straż Miejska,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień,
 • Straż Graniczna,
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • Izba Celna,
 • Ochotnicza Straż Pożarna,
 • Obrona Cywilna,
 • Urząd Skarbowy,
 • szpitale,
 • Pogotowie Ratunkowe,
 • Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa,
 • sądy,
 • Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu
 • Firmy zajmujące się ochroną danych, osób i mienia.

Co po studiach?

Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej w Polsce oraz innych podmiotów dbających o bezpieczeństwo publiczne.
Dobór przedmiotów, treści programowych oraz nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych przestrzeni funkcjonowania lokalnych i regionalnych społeczności oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych na cele bezpieczeństwa.
Znajomość współczesnych zagrożeń oraz umiejętności ich analizy i doboru metod zapobiegania im oraz utrzymywania bezpieczeństwa jednostek i społeczności, przy zachowaniu pragmatyki i etyki oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej, pozwalają absolwentowi sprostać wyzwaniom przed jakimi stają polskie służby bezpieczeństwa i zrealizować osobiste aspiracje zawodowe.
Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

 

Program kształcenia

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

Warunkiem zapisu na specjalność administracja bezpieczeństwa publicznego w systemie stacjonarnym – popołudniowym,  będzie zdany egzamin dojrzałości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Specjalność: administracja samorządowa i finanse publiczne


Zdobyte umiejętności
Studia w PWSZ w Elblągu na kierunku Administracja o specjalności administracja samorządowa i finanse publiczne pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

 • znajomości konstytucyjnego systemu organów państwa oraz ich roli w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej,
 • znajomości i stosowania prawa i procedur postępowania administracyjnego w praktyce, zawierania umów w oparciu o przepisy prawa publicznego i prywatnego oraz Unii Europejskiej,
 • gospodarowania finansami publicznymi zgodnie z wykładnią prawa finansowego,
 • stosowania procedur i przygotowania dokumentacji w zamówieniach publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej,
 • projektowania i redagowania różnych aktów prawnych,
 • organizacji i zarządzania podmiotami administracji publicznej,
 • mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
 • komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnątrz instytucji,
 • posługiwania się technikami negocjacji i mediacji w administracji,
 • stosowania technik biurowych, prowadzenia korespondencji administracyjnej,
 • znajomości języka obcego, specjalistycznego z zakresu administracji, prawa i ekonomii.

Praktyki
Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • Urząd Miejski,
 • Urząd Skarbowy,
 • Komenda Miejska Policji,
 • Starostwo Powiatowe,
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień,
 • Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
 • Izba Celna,
 • szpitale,
 • sądy,
 • centra kultury,
 • Zarząd Nieruchomości Mieszkalnych i Użytkowych w Elblągu.

Co po studiach?
Absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w instytucjach administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem struktur samorządu terytorialnego w Polsce. Dobór przedmiotów i treści programowych umożliwia pracę absolwenta w komórkach administracji publicznej, które są odpowiedzialne za kształtowanie rozwoju regionalnego oraz pozyskiwanie środków z unijnych funduszy strukturalnych. Jednocześnie jest zaznajomiony z wyzwaniami polskiej służby cywilnej, przy zachowaniu pragmatyki i etyki urzędniczej oraz najwyższej staranności w pracy administracyjnej.
Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

Program kształcenia

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

Zapisz się na studia