Pedagogika - studia magisterskie

KIERUNEK: PEDAGOGIKA studia II stopnia - magisterskie o profilu praktycznym

 

Rodzaj studiów: studia II stopnia
Uzyskany tytuł: magister
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)
Tryb studiów: stacjonarne

 

Specjalności:

 

 

SPECJALNOŚĆ: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA 

 

Tytuł magistra pedagogiki w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  

W czasie studiów studenci zdobywają merytoryczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Możliwość zatrudnienia dla absolwentów:

 

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela specjalisty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; jest przygotowany do pracy w zespołach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, powoływanych w instytucjach takich jak np.: ośrodki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ośrodki wczesnej interwencji; przedszkola: masowe, specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi; szkoły: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi oraz masowe; poradnie psychologiczno-pedagogiczne; ośrodki szkolno-wychowawcze oraz ośrodki rehabilitacji dziennej dla dzieci; instytucje niepubliczne: ośrodki, poradnie, fundacje, stowarzyszenia i inne placówki edukacyjne, (podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli Dz. U. Nr 50, poz. 400, par. 14 p. 4; Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz. U. Nr 23, poz. 133 oraz Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).  

W toku studiów studenci odbywają praktykę zawodową na specjalnościach w semestrze I, II i III w wymiarze 3 miesięcy (240h), 32 ECTS.

 

Absolwent specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka


posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego oraz zagrożonego niepełnosprawnością. Jest przygotowany do projektowania i realizowania indywidualnych programów zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę. Absolwent posiada kompetencje do prowadzenia długofalowych działań rewalidacyjno – wychowawczych, stymulujących rozwój dziecka oraz do udzielania konsultacji i instruktażu rodzicom, członkom rodziny i innym specjalistom opiekującym się dzieckiem. Jest przygotowany do organizowania współpracy z zakładem opieki zdrowotnej i ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku wszechstronnej pomocy, dostosowanej do jego potrzeb. Absolwent posiada kompetencje do przeprowadzania oceny postępów dziecka oraz skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie. 

 

 

SPECJALNOŚĆ: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z ARTETERAPIĄ

 

tytuł magistra pedagogiki w zakresie  pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z arteterapią

W czasie studiów studenci zdobywają merytoryczne i praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga.

 

Możliwość zatrudnienia dla absolwentów:

typowe miejsca pracy dla absolwentów to świetlice szkolne, internaty, instytucje psychologiczno-pedagogiczne, które  prowadzą zajęcia z wykorzystaniem arteterapii (np. warsztaty terapii zajęciowej).

 

W toku studiów studenci odbywają praktykę zawodową na specjalnościach w semestrze I, II i III w wymiarze 3 miesięcy (240h), 32 ECTS.

 

Absolwenci specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią, zgodnie Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicy szkolnej, wychowawcy w internacie, pedagoga.

 

Sylwetka absolwenta specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią po ukończeniu studiów będzie posiadał kwalifikacje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych oraz  kwalifikacje umożliwiające mu zatrudnienie w instytucjach społecznych i edukacyjnych specjalizujących się w opiece i edukacji dziecka oraz opiece osób dorosłych. Będzie przygotowany do pracy z rodziną w charakterze np. asystenta rodziny oraz realizacji projektów unijnych związanych z opieką i wychowaniem osób w różnym wieku. Będzie także przygotowany do samodzielnego organizowania procesów opiekuńczych i wychowawczych w ramach własnej działalności gospodarczej.Zapisz się na studia