Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Cel studiów

Podstawowym celem studiów podyplomowych  jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej do realizacji zadań zawodowych w zakresie edukacji komputerowej na pierwszym etapie edukacyjnym w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej. Przygotowanie do realizacji wytycznych programowych edukacji wczesnoszkolnej w zakresie przedmiotu zajęcia komputerowe oraz efektywnego wykorzystania narzędzi technologii komputerowej w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Studia służą doskonaleniu warsztatu nauczyciela zajęć komputerowych w szkole podstawowej i przedszkolu

Adresaci

Studia adresowane są do nauczycieli przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych, którzy chcą podnieść swoje umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi IT i podnieść efektywność prowadzonych zajęć komputerowych. W studiach mogą uczestniczyć również przedstawiciele innych zawodów, którzy są zainteresowani wykorzystaniem technologii informacyjnej w edukacji. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Studiów jest posiadanie przez kandydatów wykształcenia wyższego. Wskazane jest posiadanie PC lub możliwość stałego dostępu do komputera szkolnego (służbowego).

Zajęcia

Studia podyplomowe trwają 2 semestry. Spotkania odbywać się będą w soboty i niedziele w odstępach dwutygodniowych (około 8 spotkań w jednym semestrze) łącznie 255 godz. Zajęcia  odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń w laboratoriach informatycznych. Plan studiów

Absolwent

1)   Zdobędzie wiedzę w zakresie zagadnień technologii informacyjnych, w tym:

a)   podstaw instalowania i konfigurowania wybranego systemu operacyjnego,

b)   podstaw funkcjonowania sieci komputerowych oraz zarządzania nimi,

c)   zarządzania sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, w tym wykorzystania wybranych programów narzędziowych oraz chroniących szeroko pojęte bezpieczeństwo danych i użytkownika,

d)   prostych algorytmów i ich wykorzystania w nauce logicznego myślenia w pracy z uczniem edukacji wczesnoszkolnej,

e)   podstaw robotyki wykorzystywanej jako nowoczesnej pomocy dydaktycznej

 

2)   Nabędzie umiejętność:

a)   pisania, uruchamiania i testowania prostych programów w wybranym wizualnym środowisku programistycznym dedykowanym do wykorzystania w młodszym wieku szkolnym z wykorzystaniem podstawowych algorytmów,

b)   zarządzania prostymi systemami zarządzania treścią w celu projektowania i budowania witryn internetowych z wykorzystaniem elementów grafiki komputerowej,

c)   obróbki i montażu plików multimedialnych,

d)   stosowania gotowych zestawów dydaktycznych z dziedziny robotyki w pracy z uczniem w młodszym wieku szkolnym,

e)   wykorzystania chmury komputerów do przechowywania danych oraz innych usług online.

 

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej po ukończeniu zajęć objętych programem studiów będzie poprawnie metodycznie korzystał ze środków technologii informacyjnej w edukacji wczesnoszkolnej oraz odpowiednio do wieku i poziomu umiejętności uczniów dobierał zadania i ćwiczenia.

Absolwent studiów będzie również potrafił dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu stosowania nowoczesnych technologii w nauczaniu z pozostałymi nauczycielami w placówce, w tym nauczycieli innych przedmiotów, a swoją postawą i aktywnością stanowił inspirację dla nich

Warunki uczestnictwa

Kandydat  na  studia  podyplomowe  zobowiązany  jest  złożyć  w  dziekanacie  Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego następujące dokumenty:

1)    formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  oświadczeniem  o  zgodzie  na  przetwarzanie  danych osobowych,

2)    Dyplom ukończenia studiów (ksero potwierdzone za zgodność).

Decyzję  o  przyjęciu  na  studia  podyplomowe  podejmuje     Dyrektor  Instytutu.

  1. Kandydat  powiadamiany  jest  listem  poleconym  za  zwrotnym    

potwierdzeniem  odbioru w  terminie  7  dni  od  zakończenia  rekrutacji  o przyjęciu  lub  nieprzyjęciu  na  studia podyplomowe.

  1. Od  decyzji  o  odmowie  przyjęcia  na  studia  podyplomowe 

        przysługuje  odwołanie  do Rektora Państwowej Wyższej Szkoły   

        Zawodowej w Elblągu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  1. Do  decyzji  o  przyjęciu  na  studia  podyplomowe  dołączana  jest          

umowa  o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Słuchacze, którzy odbędą min. 75% zajęć i pomyślnie zdadzą przewidziane programem egzaminy otrzymają świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy - proszę nie wpłacać należności, informacja kiedy należy to zrobić wpłynie na adres e'mail)
  • Dyplom ukończenia studiów (ksero potwierdzone za zgodność)
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Odpłatność za studia: 1900 zł/semestr
  • Nabór:  wrzesień 2017r.
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

ul. Wojska Polskiego 1

82-300 Elbląg

tel. 55 629 07 50/51