Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Socjoterapia


Kierownik: mgr Bożena Rokicka W-MODN w Elblągu
Sekretarz: Ewa Kłosowicz PWSZ w Elblągu

 

Czas trwania: 3 semestry
Data rozpoczęcia: październik 2017
Opłata: 1200 PLN za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z zakresu socjoterapii.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, pozwalają uzyskać specjalistyczne kwalifikacje w zakresie socjoterapii tj. pracy terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami zachowania oraz uprawniają do wykonywania zawodu nauczyciela  socjoterapeuty.

Naukę mogą podjąć absolwenci wszystkich kierunków magisterskich i licencjackich z przygotowaniem pedagogicznym.

Studia skierowane są do nauczycieli, pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

W programie studiów uwzględniono między innymi następujące przedmioty:

  • Teoretyczne podstawy socjoterapii

  • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii

  • Sytuacja prawna młodzieży niedostosowanej społecznie

  • Mechanizmy uzależnień dzieci i młodzieży

  • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna

  • Diagnoza indywidualna uczestników zajęć socjoterapeutycznych

  • Konstruowanie scenariuszy i programów zajęć socjoterapeutycznych

  • Proces grupowy - fazy rozwoju grupy

  • Trening interpersonalny

  • Warsztat umiejętności wychowawczych

 

WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia tychże studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 120 godz. oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura)

 

Informacji udziela:
mgr Bożena Rokicka
Tel kom.: 0609 317 123
b.rokicka@wmodn.elblag.pl

Podanie na studia podyplomowe

Sekretarz:
Ewa Kłosowicz
tel. +48 55 629 05 22
Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1