Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Cudzoziemcy

Zasady przyjmowania na studia cudzoziemców

Cudzoziemców możemy podzielić na dwie grupy osób ubiegających się o przyjęcie na studia tj. na zasadach:

 1. obowiązujących obywateli polskich,
 1. innych, niż obowiązujące obywateli polskich (za odpłatnością).

Do grupy pierwszej zalicza się osoby, które:

 1. posiadają ważną Kartę Polaka;
 1. udzielono zezwolenia na pobyt stały;
 2. udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 4. posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. korzystający z ochrony czasowej;
 6. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
 7. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 9. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów.

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia,
 1. posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

ponadto:

 1. ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego, lub
 2. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 3. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjęci cudzoziemcy z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, którzy:

 1. legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a)        wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

b)        świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c)        świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

d)       świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

 

Wymagane dokumenty

 1. wypełniony przez kandydata kwestionariusz osobowy,
 2. podanie do Rektora PWSZ w Elblągu w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich,
 1. świadectwo lub inny dokument uzyskany za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia:

a)    wydane w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

b)   świadectwo, inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

c)    świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

d)   świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku (z tłumaczeniem na jęz. polski),
 2. certyfikat znajomości języka polskiego lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 3. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce, albo Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub dokument potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
 4. 1 fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 5. dowód wpłaty opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości 85 zł, wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia.

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Miejsce i termin przyjmowania dokumentów

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich przystępują do rekrutacji oraz składają wszystkie wymagane dokumenty, w terminach wskazanych w terminarzu postępowania rekrutacyjnego.

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie z pominięciem zasad rekrutacji, na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, składają komplet wyżej wymienionych dokumentów wraz z podaniem do Rektora PWSZ w Elblągu.

 

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu

Zagraniczne świadectwa dojrzałości legalizowane są w polskich placówkach dyplomatycznych w kraju wydania tych dokumentów.

Dokumenty dotyczące wykształcenia, wydane poza granicami Polski są uznawane w kraju na podstawie umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia lub na drodze nostryfikacji.

Dokumenty podlegają nostryfikacji, jeżeli zostały wystawione przez kraj, z którym Polska nie ma podpisanej umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu lub ta umowa przestała obowiązywać.

Nostryfikacji dokonuje kurator oświaty odpowiedni względem miejsca zamieszkania danej osoby lub, jeżeli osoba ta nie posiada miejsca zamieszkania w Polsce - kurator właściwy ze względu na siedzibę instytucji, w której będzie składany dokument podlegający nostryfikacji.

Dla osób podejmujących studia w PWSZ w Elblągu właściwy będzie Kurator Oświaty w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9, tel. 89 52 32 719.

 

 

Dokumenty źródłowe

 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 1406 z późn. zm.)

 

Wymóg nostryfikacji obowiązuje:

- Białoruś - NIE (umowa dwustronna)

- Ukraina - NIE  (dla „świadectw o pełnym wykształceniu średnim”)

- Rosja – TAK (wymagane apostille i zaświadczene j.n.)

Wymagane dokumenty do nostryfikacji (procedura trwa od 14 do 30 dni i jest bezpłatna):

- oryginał świadectwa (w przypadku Rosji – zalegalizowany klauzulą apostille uzyskaną we własnym kraju + zaświadczenie, że świadectwo upoważnia do wstępu na wszystkie typy wyższych uczelni i uniwersytety);

- tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego;

- wniosek do pobrania i wypełnienia na miejscu w Kuratorium Oświaty.