Inżynieria środowiska

Specjalność: sieci i instalacje wewnętrzne

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: inżynier
Czas trwania: 4 lat (osiem semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne
Specjalność: sieci i instalacje wewnętrzne

Zdobyte umiejętności

Studia na kierunku Inżynieria środowiska o specjalności sieci i instalacje wewnętrzne umożliwiają zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

  • projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja sieci: grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, gazowych oraz instalacji klimatyzacyjnych,
  •  znajomość technologii stosowanych w inżynierii środowiska (uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami),
  •  umiejętność stosowania technik komputerowego wspomagania prac inżynierskich,
  •  znajomość prawa budowlanego i wodnego oraz wiedza umożliwiająca założenie i prowadzenie własnej firmy.

Praktyki zawodowe

Studenci odbywają 15-tygodniową praktykę zawodową w firmach wykonawczych, projektowych i eksploatacyjnych związanych ze studiowanym kierunkiem.

Przykładowe miejsca praktyk:

  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o. o.,
  • ENERGA-KOGENERACJA Sp. z o.o.w Elblągu,
  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.,
  • Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKOMEL w Elblągu,
  • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EXPRO w Elblągu.

Co po studiach?

Zdobyte wykształcenie umożliwia zatrudnienie na stanowiskach: projektanta, wykonawcy i eksploatatora obiektów oraz procesów technologicznych wykorzystywanych w branży sanitarnej; pracownika laboratorium badawczego lub kontrolnego; pracownika komórki zajmującej się problematyką środowiskową w przedsiębiorstwie lub urzędzie.


Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich o profilu praktycznym lub akademickim oraz do ubiegania się o uprawnienia „budowlane” branży sanitarnej, do kierowania robotami bez ograniczeń i do projektowania w ograniczonym zakresie. Ponadto zdobyta wiedza i umiejętności otwierają możliwość podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej – bardzo popularnej formy zatrudnienia w tej branży – oferującej usługi w dziedzinie inżynierii środowiska.


Zapisz się na studia