Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Asystent Rodziny

Kierownik: mgr Beata Kulesza (MOPS w Elblągu)
Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

 

Czas trwania: 2 semestry

Zjazdy: piątek- sobota ( 320 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin praktyk zawodowych)

Data rozpoczęcia: październik  2017

Opłata: 1300 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe pod nazwą ASYSTENT RODZINY skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich którzy  chcą poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności zawodowe oraz reprezentują następujące zawody: psycholog, pedagog, pracownik socjalny, reprezentant nauk o rodzinie, politolog.

 

Wymagane od kandydata:

 ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia

 

Kwalifikacje

Studia mają charakter kwalifikacyjny, pozwalają uzyskać kwalifikacje w zakresie wyspecjalizowanej  pracy asystenta rodziny, która jest elementem innowacyjnego systemu wspierania pieczy zastępczej.

 

Głównym celem studiów jest specjalistyczne  przygotowanie słuchaczy do podjęcia innowacyjnej  roli zawodowej, tj. w charakterze asystenta rodziny.

 Program studiów nawiązuje do Rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2011 w sprawie szkolenia na asystenta rodziny (Dz.U. nr 272 poz.1608 z 2011) oraz Ustawy o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej (Dz.U. nr 149 poz. 887 z 2001 z póź. zmianami), która od 1 stycznia 2012 roku wprowadza stanowisko asystenta rodziny.

 

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do specjalistycznej pracy z rodziną. W programie studiów uwzględniono m.in. następujące przedmioty:

 • ­     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika specjalna
 • ­     Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
 • ­     Psychologia rozwoju człowieka
 • ­     Elementy psychopatologii
 • ­     Diagnoza pedagogiczna oraz diagnoza i terapia rodzin
 • ­     Współczesne problemy społeczne
 • ­     Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • ­     Wybrane zagadnienia prawa cywilnego, karnego, administracyjnego
 • ­     Metodyka pracy socjalnej
 • ­     Metodyka pracy asystenta rodziny
 • ­     Interwencja kryzysowa w rodzinie
 • ­     Mediacje rodzinne
 • ­     Trening umiejętności interpersonalnych
 • ­     Warsztat umiejętności wychowawczych
 • ­     Superwizja pracy asystenta rodziny

­  

WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania świadectwa ukończenia tychże studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 30 godz. oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

 

Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych (p. Ewę Kłosowicz) w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura).

 

Informacji udziela:

Dr Iwona Kijowska

i.kijowska@pwsz.elblag.pl

tel. 691 464 023

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz

e.klosowicz@pwsz.elblag.pl

tel. 55 629 0522

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 0700

ipj@pwsz.elblag.pl

 

Terminarz zjazdów studiów podyplomowych na rok akademicki 2016/2017  zostanie podany w terminie późniejszym.