Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Boloński System Kształcenia

W roku akademickim 2007/2008 Uczelnia wprowadziła nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS - European Credit Transfer System). Pierwszy stopień kształcenia obejmuje trzyletnie i trzy i pół letnie studia zawodowe, umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Każdy absolwent studiów zawodowych będzie mógł kontynuować naukę na dwuletnich studiach magisterskich, a następnie na trzyletnich lub czteroletnich studiach doktoranckich. Taki system kształcenia stwarza możliwość zdobycia w ciągu pięciu lat studiów dwóch dyplomów z różnych kierunków studiów.

 

Boloński system kształcenia charakteryzuje się dużą elastycznością i pozwala na indywidualizację programu studiów każdego studenta. Umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia. Pozwoli studentom PWSZ w Elblągu w pełni korzystać z oferty dydaktycznej uczelni wyższych w Europie i na świecie a także odbywać część studiów za granicą lub zdobywać tam kolejne stopnie wykształcenia.

 

Wprowadzając boloński system kształcenia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu identyfikuje się z ideą utworzenia Europejskiej Przestrzeni Szkolnictwa Wyższego i uznaje za słuszne cele zawarte we Wspólnej Deklaracji Europejskich Ministrów Edukacji, podpisanej w Bolonii w 1999 roku.

 

Boloński system kształcenia w PWSZ w Elblągu to:

 • możliwość zdobycia dyplomu z jednego kierunku studiów i kontynuowanie studiów II stopnia na innej Uczelni i zdobycie tam drugiego dyplomu z innego kierunku
 • możliwość studiowania według programów indywidualnych
 • możliwość odbywania części studiów w wybranej uczelni europejskiej
 • czytelny system transferu punktów kredytowych (ECTS) ułatwiający studia równoległe i wymianę międzynarodową studentów
 • kształtowanie przyszłej zawodowej kariery zgodnie z wymaganiami rynku pracy
 • tworzenie warunków sprzyjających mobilności studentów i nauczycieli akademickich
 • poszerzenie oferty kształcenia w językach obcych
 • możliwość dalszego zdobywania wiedzy na studiach podyplomowych
 • międzynarodowa współpraca w zakresie nowelizacji programów kształcenia
 • międzynarodowe współdziałanie w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
 • propagowanie problematyki europejskiej w kształceniu