Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dyplomanci


 

 

ZARZĄDZENIE REKTORA W SPRAWIE ZASAD SPORZĄDZANIA DYPLOMU I SUPLEMETU - treść

 • katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu - druk
 • formularz osiągnięć studenta (student składa w dziakanacie) - druk

 

 

Warunki przystąpienia do obrony pracy dyplomowej

 • Uzyskanie zaliczenia z całego toku studiów.
 • Pobranie ze strony internetowej dokumentów:
 • Wypełnienie wyżej wymienionych druków przez studenta oraz uzyskanie pisemnej opinii prowadzącego pracę dyplomową o dopuszczeniu jej do obrony (patrz góra drugiej strony podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego).
 • Złożenie podania wraz z załącznikami, oświadczenie o prawach autorskich, oświadczenie do Zarządzenia Nr 06/2015, STUDENT DRUKUJE PRACĘ DYPLOMOWĄ POBRANĄ ZE STRONY www.apd.pwsz.elblag.pl ZAWIERAJĄCĄ NUMERY KONTROLNE STRON (znajdujące się w lewym dolnym rogu) w dwóch egzemplarzach - jeden egzemplarz drukowany jednostronnie w twardej oprawie dla opiekuna pracy dyplomowej; drugi egzemplarz drukowany dwustronnie i zbindowany [kartki muszą być sklejone w sposób trwały] oraz płyta CD zostają dołączone do akt osobowych studenta i przekazane do archiwum).
 • Wprowadzenie pracy dyplomowej wraz załącznikami do Systemu Archiwum Prac Dyplomowej na stronie www.apd.pwsz.elblag.pl wg instrukcji.   Proszę zwrócić szczególną uwagę na zasady nazywania plików z pracą (info w instrukcji str. 3)
 • Praca nagrana powinna być w jednym pliku na płycie CD w formacie DOC lub DOCX (Microsoft Word).
 • Pracownik Dziekanatu IE wylicza średnią ważoną ocen z całego toku studiów oraz uzupełnia podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego.

 

 Na wniosek studenta  może zostać wydany dyplom w języku angielskim, niemiecki, hiszpańskim, francuskim oraz rosyjskim po uiszczeniu dodatkowej opłaty 40 zł oraz dostarczeniu zdjęcia z podaniem do Dziekanatu (wraz z pracą dyplomową) lub w ciągu 30 dni od obrony do Działu Kształcenia zgodnie z § 13 pkt. 2 i § 21 pkt. 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 02-11-2006 (Dz.U. z 2011 Nr 201, poz. 1188).

 

§ 36 Regulaminu Studiów uchwalonego przez Senat PWSZ w Elblągu w dniu 23.04.2015 r.
1. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach prowadzonych w uczelni studenci przygotowują prace dyplomowe i po ich złożeniu zdają egzamin dyplomowy. Prace i egzaminy dyplomowe traktowane są jako część planu ostatniego semestru studiów.
2. Student zobowiązany jest złożyć pracę dyplomową:

 • do 31 marca - jeśli studia kończą się w semestrze zimowym,
 • do 30 września - jeśli studia kończą się w semestrze letnim.

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor instytutu, na wniosek studenta zaopiniowany przez opiekuna pracy, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
4. W stosunku do studenta, który nie złożył pracy dyplomowej w terminach określonych w ust. 2 lub 3, dyrektor instytutu wnioskuje do rektora o skreślenie studenta z listy studentów.

 

DYPLOM dla Absolwenta jest gotowy do odbioru w Dziale Kształcenia, pok. 206 ul. Wojska Polskiego 1, w przeciągu miesiąca od daty obrony.

 

HARMONOGRAMY OBRON NA POSZCZEGÓLNE TERMINY SĄ UMIESZCZANE W AKTUALNOŚCIACH

 

 • Pytania na egzamin dyplomowy: [ABP]  [AS] [EM] [EPL] [PG] [PWD]