Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Przygotowanie Pedagogiczne

Kierownik: mgr Teresa Kubryń

Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

 

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy:  piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu –  łącznie 350 godzin dydaktycznych.

Data rozpoczęcia: październik 2017

Opłata: 1200 zł za semestr

 

Charakterystyka studiów:

Podyplomowe studia w zakresie PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO kierowane są do osób, które uzyskały tytuł magistra, licencjata lub inżyniera na dowolnym kierunku studiów i  nie posiadają odpowiednich kwalifikacji pedagogicznych, a pragną je uzupełnić.

Studia zapewniają przygotowanie teoretyczne i praktyczne niezbędne do nauczania w placówkach oświatowych i edukacyjnych. W przypadku absolwentów studiów licencjackich lub inżynierskich obejmuje przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych (klasy IV-VI), natomiast w przypadku słuchaczy, którzy ukończyli studia magisterskie – obejmuje przygotowanie do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. Nauczyciele przedmiotów zawodowych dzięki przygotowaniu pedagogicznemu nabywają uprawnień do nauczania we wszystkich typach placówek oświatowych.

Studia podyplomowe: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE pozwolą na uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych.

Głównym celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania niezbędnych w pracy nauczyciela kompetencji pedagogicznych oraz wymaganych kwalifikacji.

Program studiów jest zgodny z wymaganiami określonymi w:

  • standardach kształcenia nauczycieli, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r.
  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 

Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 150 godz. oraz zdanie egzaminu dyplomowego.


Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu
 82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 212 (Kwestura)

 

Informacji udziela:

mgr Teresa Kubryń

t.kubryn@pwsz.elblag.pl

tel. 691464015

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz

Tel. 55 629 05 22

e.klosowicz@pwsz.elblag.pl

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 07 01 i 55 629 07 02

ipj@pwsz.elblag.pl

 

Terminarz zjazdów  w roku akademickim 2016/2017 zostanie podany w terminie późniejszym.