Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Koło Naukowe Humanitas w Instytucie Pedagogiczno-Językowym

Sekcja kulturoznawcza

Opiekun sekcji: dr Agnieszka Żółtowska

Przewodniczący: Ula Czyżak

Sekcje tworzą przede wszystkim studenci filologii germańskiej z IPJ oraz studenci z innych kierunków, którzy są zainteresowani poznawaniem kultury i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego oraz rozwijaniem kompetencji lingwistycznych.

Głównym celem sekcji, zgodnie z misją Uczelni, jest przygotowanie młodzieży do pracy w rzeczywistości wielokulturowej.

Cele szczegółowe to:

  • ­ poszerzanie wiedzy w obrębie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kultury niemieckiego obszaru językowego,
  • ­ rozwijanie refleksji kulturowej związanej z różnymi aspektami życia społecznego,
  • ­ rozwijanie kompetencji językowej w mowie i piśmie zakresie języka niemieckiego poprzez kontakty z przedstawicielami krajów niemieckojęzycznych, a w przyszłości także anglojęzycznych; możliwość współpracy z nimi i podejmowanie działań organizacyjnych związanych z przygotowaniem imprez, uroczystości, spotkań oraz realizacji projektów,
  • ­ podjęcie badań wytworów kultury.

Zakładamy, że taka działalność sprzyjać będzie rozwijaniu umiejętności organizacyjnych studentów, samodzielnego myślenia, umiejętności planowania działań oraz konsekwencji w ich realizacji, a także zdolności pozyskiwania instytucji współpracujących i nawiązywaniu kontaktów.

Podejmować będziemy współpracę między innymi z:

  • ­ Landsmannschaft Ostpreußen 
  • ­ grupą teatralną Dittchenbühne
  • ­ IFA ( Instytutem Stosunków Kulturalnych z Zagranicą),
  • ­ niemieckojęzyczną rozgłośnią w Olsztynie,
  • ­ Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej),
  • ­ CUE (Magazin der deutschen Minderheit  - Magazynem Mniejszości Niemieckiej).

Sekcja Pedagogów

Opiekun sekcji: dr Małgorzata Przybysz-Zaremba

Przewodniczący: Marta Polak

W skład sekcji wchodzą studenci kierunku: Pedagogika.

Sekcja Naukowa Pedagogów, rozpoczęła swoją działalność w roku 2006. Pierwotnym celem działalności sekcji było poszerzenie wiedzy studentów w zakresie wszelkich zagrożeń społecznych. Prowadzone były m.in. dyskusje w ramach następujących obszarów: alkoholizm, bezdomność, Internet oraz gry komputerowo-sieciowe, sekty, toksykomania, subkultury młodzieżowe, przestępczość, profilaktyka omawianych zagrożeń oraz placówki zajmujące się leczeniem uzależnień.

Obecne działania sekcji mają charakter badawczy, obejmują różnorakie problemy społeczne. Dotychczas studenci IPJ przeprowadzili badania w zakresie: czasu wolnego studentów, wartości i aspiracji studentów, „dzień studenta” IPJ w perspektywie czasowej, aktywność edukacyjno-zawodowa kobiet (badania są w trakcie realizacji).

Sekcja studentów filologii angielskiej

Opiekun sekcji: mgr Marlena Kardasz

Zarząd sekcji:

- przewodniczący: Tomasz Dłuszczakowski

- zastępca przewodniczącego: Mikołaj Ziemiński

- sekretarz:  Artur Łuszczak

Celem działalności sekcji jest poszerzanie wiedzy z zakresu kultury, historii i literatury krajów anglojęzycznych, pogłębianie wiadomości w oparciu o kanon lektur i artykułów wykraczających poza program studiów filologicznych, a także zainteresowanie studentów literaturą anglojęzyczną, językoznawstwem oraz metodyką nauczania j. angielskiego.

 

Sekcja rozpoczęła swoją działalność w dniu 30 listopada 2011 roku. Od tej pory spotkania odbywają się cyklicznie, dwa razy w miesiącu. O dokładnej dacie, godzinie oraz tematyce najbliższych zajęć można dowiedzieć się z bloga, który prowadzą studenci filologii angielskiej, członkowie sekcji pod adresem: http://angliscipwszelblag.blogspot.com/

 

Członkiem sekcji może zostać student filologii angielskiej, a także każdy student innego kierunku i specjalności zainteresowany tematyką realizowaną podczas spotkań sekcji.
Wszelkie pytania oraz sugestie dotyczące działalności sekcji można kierować pod adresem mailowym: angliscipwszelblag@gmail.com lub bezpośrednio do członków zarządu sekcji.

 

Sekcja translatoryczna

Opiekun sekcji: mgr Jacek Iciaszek

Zarząd sekcji:

- przewodniczący: Ewa Krause

- zastępca przewodniczącego: Monika Teresińska

- sekretarz:  Joanna Konarska

 

Sekcja translatoryczna rozpoczęła działalność w semestrze zimowym 2011. Członkami sekcji są studenci filologii germańskiej i angielskiej oraz studenci innych kierunków IPJ zainteresowani problematyką przekładoznawstwa.

 

Celem pracy sekcji jest rozszerzanie poziomu wiedzy teoretycznej z zakresu translatoryki oraz doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie przekładoznawstwa. Realizowane są one poprzez pracę nad konkretnymi projektami tłumaczeniowymi w ramach regularnych spotkań i warsztatów oraz uczestnictwo w spotkaniach z tłumaczami i autorami.

 

Od listopada 2011 studenci specjalności translatorycznej na kierunku filologia germańska realizują projekt tłumaczenia opowiadań piszącej po niemiecku greckiej autorki Eleni Torossi. Przetłumaczone przez studentów utwory zostaną wydane przez Wydawnictwo PWSZ w Elblągu (planowany termin publikacji - wiosna 2012) w dwujęzycznym tomie, który oprócz opowiadań zawierać będzie też przedmowę autorki oraz komentarze i refleksje studentów dotyczące pracy nad przekładem wymienionych tekstów literackich.

Sekcja językoznawcza polonistów

Opiekun: dr Aneta Lica
Przewodniczący - Szymon Kozłowski.

Koło tworzą studenci wszystkich trzech lat filologii polskiej.
Celem ich pracy jest badanie zmian zachodzących we współczesnym języku polskim (w nawiązaniu do zmian dawniejszych). Koncentrują się oni na języku potocznym, publicystycznym i artystycznym, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa i frazeologii.

Koło jest organizatorem corocznej konferencji studenckiej Integralia 2006 - Wymiary studenckiej humanistyki.

 

PORADNIA JĘZYKOWA

 

Sekcja dziennikarska

Opiekun: dr Katarzyna Jarosińska-Buriak

Przewodniczący - Sylwester Budzelewski

 

Koło tworzą przede wszystkim studenci filologii polskiej, ale w działalności koła uczestniczą też osoby z innych kierunków.

Głównym polem aktywności studentów jest redagowanie gazety studenckiej "PWSZ PROJECT" - kwartalnika studentów PWSZ w Elblągu. Na łamach gazety studenci m. in. zamieszczają recenzje filmów, koncertów, fabularyzowane reportaże, w swobodny, dowcipny sposób komentują wydarzenia z życia studenckiego.

Gazeta nawiązuje do wcześniejszych pism studenckich - "Jeżem po szosie", „Generacja" i „Inicjatywa".

 

Studenci zapraszają wszystkich zainteresowanych (pisaniem tekstów, wyrażeniem opinii lub po prostu rozmową) na spotkania, które odbywają się w każdy wtorek w godz. 15.00-16.30 w siedzibie Redakcji w sali 312 (budynek IPJ, ul. Czerniakowska 22).

 

Osoby chcące pisemnie podzielić się spostrzeżeniami i opiniami na temat gazety lub zainteresowane publikacją tekstów mogą nadsyłać je na adres e-mail: pwszgazeta@gmail.com