Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Informacje o PO WER

 

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego zagranicznej mobilności studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Studenci, którym przysługuje stypendium socjalne będą korzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w poniższej tabeli oraz dodatkowej kwoty w wysokości 847 PLN* miesięcznie (równowartość 200 EUR). Warunkiem otrzymania dodatkowego stypendium z programu PO WER jest przystąpienie do rekrutacji na wyjazdy na dany rok akademicki z uwzględnieniem informacji o pobieranym stypendium socjalnym w Zgłoszeniu Kandydata na Stypendium.

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w PLN (kwota ryczałtowa)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2965 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2541 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

2118 PLN

 

Warunki dotyczące zasad finansowania wyjazdów na studia i praktykę studentów, którzy zostali zakwalifikowani na wyjazd zgodnie z zasadami programu Erasmus+ i dla których uczelnia wysyłająca potwierdziła ich prawo do „dodatku socjalnego”. Rok akademicki 2016/2017

 

Studenci, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności będą korzystać z grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w ramach którego mają prawo do otrzymania stypendium według stawek podanych w poniższej tabeli oraz do zwrotu kosztów rzeczywistych poniesionych w związku z niepełnosprawnością, po wypełnieniu Wniosku o dofinansowanie studenta - uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami.

Wszelkie dodatkowe koszty wskazane we wniosku wymagają szczegółowego uzasadnienia, określenia wysokości przewidywanych wydatków i podania źródła, na podstawie którego przewidywana kwota została skalkulowana przez uczestnika.

Wniosek musi zostać złożony w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą najpóźniej na 1 miesiąc przed planowanym rozpoczęciem mobilności. Oceną wniosku zajmuje się Narodowa Agencja (FRSE). Ponadto przyznana kwota będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych (rachunki, faktury).

 

Koszty rzeczywiste obejmują np.:

  • podróż i pobyt osoby towarzyszącej wynagrodzenie miejscowego opiekuna opieka lekarska,
  • rehabilitacja,
  • leki specjalne materiały dydaktyczne specjalne ubezpieczenie.

 

Kraj

Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER (studia)

Miesięczna stawka wypłacana
z budżetu PO WER (praktyka)

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2118 PLN

2541 PLN

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1694 PLN

2118 PLN

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

1271 PLN

1694 PLN

Dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych.

 

Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów studentów niepełnosprawnych zakwalifikowanych na wyjazd w programie Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

 

Wniosek o dofinansowanie studenta - uczestnika mobilności ze specjalnymi potrzebami

 

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

 

*Grant Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie wpłacany na konto stypendysty w walucie polskiej (PLN) w wysokości 847 zł na miesiąc.