Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Stypendia

Dla naszych studentów stworzyliśmy pełny system stypendialny, aby mogli oni bez przeszkód rozwijać się intelektualnie oraz sportowo.

Zdolni, ambitni jak również z rodzin o niskich dochodach studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu posiadają pełne prawo do ubiegania się o stypendia.

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest są osobom, które zaliczyły poprzedni rok studiów w terminie przewidzianym w organizacji roku akademickiego i spełniły co najmniej jeden z poniższych warunków:

- uzyskały za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen

- posiadały osiągnięcia naukowe lub artystyczne

- uzyskały wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

Studenci mogą ubiegać się także o stypendia ministra za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

Tabela osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych

Druk wniosku o stypendium Rektora do pobrania

 

STYPENDIA SOCJALNE ORAZ ZAPOMOGI

Stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,  przyznawane są studentom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub w przypadku zapomogi - tym którzy z przyczyn losowych znaleźli się w takiej sytuacji.

Druk wniosku o stypendium socjalne do pobrania

Druk Załącznik nr 6

Druk Załącznik nr 7 (wniosek o stypendium socjalne na semestr letni)

Druk Załącznik nr 8 (Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku)

Druk Załącznik nr 9 (Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu)

Druk wniosku o zapomogę

 

STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane są z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu na rok akademicki.

Druk wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych do pobrania

Druk Załącznik nr 8 do pobrania

 

ŚWIADCZENIA:

 • Przyznawane przez Rektora:
  • stypendium socjalne [na wniosek studenta - na semestr]
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki [na wniosek studenta - na semestr]
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych [na wniosek studenta - na rok akademicki]
  • zapomoga [na wniosek studenta - dwa razy w roku
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów [na wniosek studenta - na rok akademicki]
 • Przyznawane przez ministra:
  • stypendium ministra za osiągnięcia w nauce [na wniosek studenta - na rok akademicki]
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe [na wniosek studenta - na rok akademicki]

 

 

Terminy składania wniosków oraz ogłaszania wyników są następujące:

Nazwa świadczenia

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

TERMINY OGŁASZANIA WYNIKÓW

Semestr zimowy

Semestr letni

Semestr zimowy

Semestr letni

Stypendium socjalne

do 30 czerwca (przy czym osoby przyjęte na pierwszy rok studiów – do 10 października)

do 10 lutego

do 31 października

do 15 marca

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

etap I - do 15 października

etap II – do 15 listopada

etap I - do 31 października

etap II – do 30 listopada

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

do 15 października

do 31 października

Zapomogi

w każdym czasie

niezwłocznie

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

do 10 września

decyzję wydaje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego