Pedagogika

 

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne

Specjalności:

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

Specjalność: wczesna edukacja z terapią pedagogiczną

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do:

 - prowadzenia zajęć w przedszkolach i w klasach I-III w szkołach podstawowych

- zajęć specjalistycznych organizowanych w szkole w zakresie terapii pedagogicznej

 


Absolwent studiów I stopnia w zakresie wczesnej edukacji:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, podstaw edukacji, dydaktyk szczegółowych, podstaw filozofii i socjologii,
 • jest przygotowany do nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych oraz prowadzenia zajęć z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
 • posługuje się nowoczesnymi metodami, formami i technikami pracy dydaktycznej,
 • posiada kompetencje w zakresie diagnozowania i stymulowania rozwoju dziecka,
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi,
 • jest przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych organizowanych w szkole w zakresie terapii pedagogicznej

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.PRAKTYKI:

Integralną częścią studiów na specjalności jest praktyka pedagogiczna w łącznym wymiarze 360 godzin (zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli).

 

CO PO STUDIACH?

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele w przedszkolach i nauczyciele klas I-III w szkołach podstawowych.

Gruntowne wykształcenie pedagogiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia w zakresie pedagogiki lub na kierunkach pokrewnych.

 

 

Specjalność: wczesna edukacja z językiem angielskim - nowość!

 

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata z uprawnieniami do:

- prowadzenia zajęć w przedszkolach i w klasach I-III w szkołach podstawowych

- po uzyskaniu certyfikatu językowego, zajęć z języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej

 

Absolwent studiów I stopnia w zakresie wczesnej edukacji :

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, podstaw edukacji, dydaktyk szczegółowych, podstaw filozofii i socjologii,
 • jest przygotowany do nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych oraz prowadzenia zajęć z dzieckiem w wieku przedszkolnym,
 • posługuje się nowoczesnymi metodami, formami i technikami pracy dydaktycznej,
 • posiada kompetencje w zakresie diagnozowania i stymulowania rozwoju dziecka,
 • posługuje się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi,
 • posiada wiedzę oraz umiejętności do prowadzenia zajęć z języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej, 
 • jest przygotowany do uzyskania certyfikatu językowego w zakresie języka angielskiego uprawniającego do nauczania tego języka na etapie wczesnej edukacji.

 

Program Erasmus+

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

PRAKTYKI:

Integralną częścią studiów na specjalności jest praktyka pedagogiczna w łącznym wymiarze 360 godzin (zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli).

CO PO STUDIACH?

Absolwenci pedagogiki mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele w przedszkolach i nauczyciele klas I-III w szkołach podstawowych oraz,  po uzyskaniu certyfikatu językowego, jako nauczyciele prowadzący zajęcia z języka angielskiego we wczesnej edukacji.

Gruntowne wykształcenie pedagogiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia w zakresie pedagogiki lub na kierunkach pokrewnych.

 

 

Specjalność: pedagogika opiekuńczo– wychowawcza z pomocą rodzinie

 

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Absolwent studiów I stopnia posiada:

 • wiedzę na dotyczącą zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: socjalizacyjnych, interwencyjnych i w rodzinnych formach kompensacji sieroctwa społecznego,
 • umiejętności diagnozowania i prognozowania zjawisk rzeczywistego i potencjalnego zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • umiejętności podejmowania działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich integracji ze środowiskiem, a także organizowania różnorodnych form samopomocy,
 • kompetencje w zakresie organizowania współdziałania placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, terapeutycznych, socjalnych z rodziną i środowiskiem lokalnym, organizacjami pozarządowymi w zakresie zaspokajania potrzeb życiowych i rozwiązywania sytuacji kryzysowych,
 • umiejętności wykorzystania w działaniu praktycznym tradycyjnych i nowoczesnych form i metod pracy opiekuńczo-wychowawczej z różnymi grupami podopiecznych,
 • umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informatyczno-komunikacyjnymi.

 
W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.


PRAKTYKI:

Integralną częścią studiów na specjalności jest praktyka zawodowa w łącznym wymiarze 360 godzin.

CO PO STUDIACH?

Absolwenci pedagogiki o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie mogą znaleźć zatrudnienie jako asystenci rodziny (nowy zawód) oraz jako wychowawcy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: środowiskowe domy opieki nad dzieckiem, środowiskowe ośrodki opieki nad dzieckiem oraz całkowitej opieki dla dorosłych, świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje wychowania pozaszkolnego.

Gruntowne wykształcenie pedagogiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia.

Zapisz się na studia