Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zarządzanie zasobami i jakością wód

Zarządzanie zasobami i jakością wód

Cel studiów

Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami i jakością wód” to studia specjalistyczne (tzw. smart studies) przygotowujące absolwentów do pełnienia roli ekspertów w zakresie gospodarowania zasobami i jakością wód. Program tworzonych studiów podyplomowych jest zgodny z zapisami Prawa Wodnego (Dz. U. 2001 nr 115, tekst ujednolicony z dnia 25.12.2014) oraz postulatami formułowanym przez Władze Państwowe RP oraz Komisję Europejską. Celem kształcenia jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do administracji państwowej, samorządowej oraz podmiotów życia gospodarczego potrafiącej rozwiązywać problemy racjonalnego zarządzania wodą i środowiskiem wodnym.

Adresaci studiów

O udział w studiach podyplomowych mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe min. pierwszego stopnia.

Jakie umiejętności zdobędziesz?

Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami i jakością wód” posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne rozwiązywanie problemów z zakresu gospodarowania wodą. Zna założenia dyrektyw unijnych oraz Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami. Absolwent posługuje się nowoczesnymi metodami  pozwalającymi na przeprowadzenie oceny biologicznej i hydromorfologicznej jakości wód. Zna techniki monitoringu środowiska wodnego. Zna specyfikę użytkowania zasobów wodnych w infrastrukturze miast, rolnictwie, melioracji, rybactwie, hydroenergetyce, przemyśle, turystyce i rekreacji.  Zna i stosuje rozwiązania prawno-administracyjne w gospodarowaniu zasobami wodnymi, opracowuje operaty wodnoprawne, plany zarządzania wodami i zlewniami. Absolwent posiada umiejętności modelowania zasobów wód.

Absolwent posiada kwalifikacje do opracowywania programów wodno-środowiskowych, planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, programów ochrony, planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Może brać udział w planowaniu działań eksploatacyjnych, inwestycyjnych oraz ochronnych wód powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i przybrzeżnych, w tym na obszarach chronionych.

Jak wyglądają zajęcia?

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów, ćwiczeń w laboratoriach, projektów, seminarium dyplomowego. Spotkania odbywać się będą w soboty i niedziele w odstępach dwutygodniowych (około 10 spotkań w jednym semestrze).

Warunki ukończenia studiów

Podczas trzeciego semestru słuchacze przygotują pracę końcową o charakterze projektu z zakresu gospodarowania wodami, a po zakończeniu zajęć przystępują do egzaminu końcowego. Słuchacze, którzy pomyślnie zdadzą przewidziane programem egzaminy, napiszą pracę końcową oraz zdadzą egzamin końcowy otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Program kształcenia

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy - proszę nie wpłacać należności, informacja kiedy należy to zrobić wpłynie na adres e'mail)
  • Dyplom ukończenia studiów (ksero potwierdzone za zgodność)
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Odpłatność za studia: ok. 1400 zł/semestr
  • Nabór: do 02-02-2017 r.
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Dziekanat Instytutu Politechnicznego
al. Grunwaldzka 137,  82-300 Elbląg
tel. +48 (55) 6290601
fax +48 (55) 6290602
ip@pwsz.elblag.pl