Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Studia podyplomowe

Instytut Politechniczny

 Zarządzanie zasobami i jakością wód (3 semestry, 1.400,00zł za semestr)

 

Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego: 

1. Grafika komputerowa i multimedia
2. Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

3 . Informatyka dla Nauczycieli

4 . Informatyk - administrator sieci komputerowych 

 

Instytut Ekonomiczny:

1. Zarządzanie w administracji publicznej (2 semestry, 1.100,00 zł za semestr) 
2. Zarządzanie projektem w placówce oświatowej (2 semestry, 850,00 zł za semestr)

3. Organizacja i Zarządzanie Oświatą (2 semestry, 900, 00zł za semestr)


Instytut Pedagogiczno-Językowy:

 1. Muzyka i ruch w edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszoszkolnym (2 semestry, 1.350,00zł za semestr),

 2. Logopedia (4 semestry, 1.700,00zł za semestr),

3. Terapia Pedagogiczna  (3 semestry, 1.300,00zł za semestr),
4. Przygotowanie Pedagogiczne (3 semestry, 1.200,00zł za semestr)  ,
5. Socjoterapia (3 semestry, 1.150,00zł za semestr),
6. Oligofrenopedagogika (3 semestry, 1.400,00zł za semestr),
7. Surdopedagogika (3 semestry, 1.400,00zł za semestr),
8. Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego (2 semestry, 1.200,00zł za semestr),
9. Polonistyka dla Nauczycieli (3 semestry, 1.300,00zł za semestr),
10. Asystent Rodziny (2 semestry, 1250 zł za semestr),
11. Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami starszymi (2 semestry, 1350 zł za semestr),
12. Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (2 semestry, 1300 zł za semestr),

 

 

Studia podyplomowe, to oferta skierowana do osób, pragnących podwyższać swoje kwalifikacje, zdobywać nowe umiejętności i poszerzać wiedzę. Jest to równiez propozycja dla tych, którzy chcą się przekwalifikować lub myślą o zmianie profilu zawodowego.


Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, przynajmniej pierwszego stopnia.

 

Faktury za usługi edukacyjne

  • Fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty za usługi wystawia się na podmiot (studenta/słuchacza), z którym zawarto umowę o naukę.
  • Faktura VAT potwierdzająca dokonanie opłaty z tytułu świadczonych przez Uczelnię usług edukacyjnych może zostać wystawiona na pracodawcę jako nabywcę usługi tylko w przypadku, kiedy pracodawca zawrze z Uczelnią umowę cywilnoprawną na świadczenie takich usług na rzecz oddelegowanego pracownika.
  • Dokonanie wpłaty przez pracodawcę na rzecz swojego pracownika z tytułu świadczonych przez PWSZ usług edukacyjnych nie zmienia faktu, że usługobiorcą jest pracownik. W takim przypadku w wystawionej fakturze pracownik (student/słuchacz) zostanie wskazany jako nabywca, natomiast pracodawca będzie figurował jako płatnik.
  • W sprawach dotyczących wystawienia faktur prosimy zwracać się na adres : w.kieliszek@pwsz.elblag.pl

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej
ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
tel.: +48  55 629 07 50
fax: +48  55 629 07 52
e-mail: iis@pwsz.elblag.pl


Dziekanat Instytutu Ekonomicznego
al. Grunwaldzka 137
82-300 Elbląg
tel.: +48  55 629 06 51
fax: +48  55 629 06 55
e-mail: ie@pwsz.elblag.pl

 


Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego
Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studium – panią Ewę Kłosowicz (ul. Wojska Polskiego 1 pok. 212, e.klosowicz@pwsz.elblag.pl).
ul. Czerniakowska 22
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 07 00
fax: +48 55 629 07 02
e-mail: ipj@pwsz.elblag.pl