Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Praktyki

 

 

Regulamin praktyk:

 • MiBM
 • BUD - praktyka zawodowa I
 • BUDOWNICTWO :
 • 1) BUD - praktyka zawodowa II (studia stacjonarne i niestacjonarne) dot. studentów odbywających praktykę
 • 2) BUD - praktyka zawodowa II studia niestacjonarne dot. studentów pracujących
 • Regulamin zaliczania praktyk zawodowych - budownictwo - druk

Sylabusy:

 • Praktyka zawodowa I (studia stacjonarne)- druk
 • Praktyka zawodowa I (studia niestacjonarne)- druk
 • Praktyka zawodowa II (studia stacjonarne)- druk
 • Praktyka zawodowa II (studia niestacjonarne)- druk

Raport z praktyki:

 • dla studentów kierunku BUDOWNICTWO - praktyka zawodowa I - druk
 • dla studentów kierunku OŚ, MiBM, BUDOWNICTWO - praktyka zawodowa II:
 1. sprawozdanie praktyki zawodowej
 2. dziennik praktyki zawodowej _cz. 1
 3. dziennik praktyki zawodowej _cz. 2 - dziennik ma być wypełniany odręcznie i mają w nim znaleźć się szczegółowe informacje nt. wykonywanych prac lub poznanych maszyn i urządzeń.

 

WYTYCZNE DOT. SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI ZAWODOWEJ


Druki:

 

PRAKTYKA ZAWODOWA I  -ZASADY ORGANIZACJI  
DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH


1. Studenci nie pracujący – praktyka trwa 3 tygodnie (15 dni roboczych)

2. Studenci pracujący w branży budowlanej (umowa o pracę):

 • Zaliczenie praktyki nr I w oparciu o kompetencje nabyte poza uczelnią jest możliwe na pisemny wniosek studenta, zawierający w załączeniu dokumenty potwierdzające uzyskanie efektów kształcenia opisanych w karcie praktyki.
 • Studenci, którzy mogą udokumentować osiągnięcie tylko części efektów kształcenia, muszą odbyć część praktyki w wymiarze ustalonym z instytutowym opiekunem praktyk.

3. Studenci pracujący poza  branżą budowlaną (umowa o pracę):

 • student w trybie indywidualnym zobowiązany jest do udokumentowania 10 dni zajęć w firmie budowlanej[1] (dziennik praktyk) w okresie semestru III i IV oraz sporządzenia opracowania na temat ustalony z opiekunem praktyk – dotyczący zakresu realizowanej praktyki.


[1]  Firma budowlana – firma zajmująca się realizacją obiektów kubaturowych lub liniowych albo firma zajmująca się realizacją projektów architektoniczno - konstrukcyjnych w zakresie budownictwa kubaturowego lub liniowego.

 

 

PRAKTYKA ZAWODOWA II  -ZASADY ORGANIZACJI  
DLA STUDENTÓW STUDIÓW NIESTACJONARNYCH

 

1. Studenci nie pracujący – praktyka trwa 12 tygodni (60 dni roboczych)

2.  Studenci pracujący w firmie budowlanej – mogą mieć zaliczoną praktykę zawodową nr II całkowicie lub częściowo na pisemny i udokumentowany wniosek, zawierający świadectwa pracy, opis wykonywanych prac i inne dokumenty poświadczające osiągnięcie kompetencji opisanych w karcie przedmiotu. W przypadku nie spełniania wszystkich wymogów praktyki może być zalecone jedno lub dwa niżej wymienione działania; decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor  Instytutu na wniosek opiekuna praktyk.

a)  Zdobycie brakujących kompetencji w ramach dodatkowej pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie, wolontariat) wykonanej na rzecz swojego lub innego zakładu branży budowlanej, pod nadzorem inżyniera z uprawnieniami budowlanymi i udokumentowane w dzienniku praktyk. Okres realizacji - od semestru V do VII.

 

b) Wykonanie opracowania projektowego problemu inżynierskiego dla danej firmy, wykonanego pod nadzorem inżyniera z uprawnieniami budowlanymi. Temat i zakres opracowania wymaga wcześniejszej akceptacji instytutowego opiekuna praktyk.

 

Zaliczenia praktyki, w oparciu o złożone dokumenty i zaopiniowane przez opiekuna sprawozdanie,  dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Instytutu.

 

3. Studenci pracujący poza  branżą budowlaną (umowa o pracę):

 • Studenci pracujący w firmach spoza branży budowlanej – mogą zaliczyć praktykę zawodową nr II po spełnieniu dwóch niżej wymienionych warunków:

a)      Odbycie i udokumentowanie w dzienniku praktyk co najmniej 30 dni zajęć w firmach budowlanych, zgodnie z zakresem określonym w karcie praktyki i uzgodnionych z opiekunem praktyk. Czas realizacji - od semestru V do VII.

 

b)     Opracowanie projektowe problemu inŜynierskiego dla dowolnej firmy budowlanej, wykonane pod nadzorem inŜyniera z uprawnieniami budowlanymi.Temat i zakres opracowania wymaga wcześniejszej akceptacji instytutowego
opiekuna praktyk..