Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Krok I - wybór Uczelni

Krok pierwszy polega na wybraniu Uczelni, w której planuje się odbyć semestr (albo cały rok) studiów. W tym celu należy sprawdzić listę Uczelni partnerskich, z którymi PWSZ w Elblągu ma podpisane umowy bilateralne.

Krok II - rekrutacja

W chwili ogłoszenia przez Uczelnię na stronie internetowej informacji o rozpoczęciu rekrutacji student w wyznaczonym terminie dostarcza do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą:

 

Krok III - porozumienie o programie zajęć

Kandydat wyjeżdżający na studia za granicę musi wypełnić Learning Agreement for studies (Porozumienie o programie zajęć) i przekazać koordynatorowi instytutu (najczęściej jest to wicedyrektor Instytutu).

Learning Agreement to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie.

LEARNING AGREEMENT obowiązujący w programie Erasmus+ obejmuje kilka części. Na dzień składania dokumentów aplikacyjnych do uczelni zagranicznych należy wypełnić tylko
część 1. Przed wyjazdem - proponowany program zajęć.

Program studiów za granicą należy uzgodnić z koordynatorem instytutowym, uzyskując podpis ww. osoby pod wybranymi przedmiotami. Zatwierdzony Learning Agreement i Potwierdzenie uznania zaliczeń należy przekazać do koordynatora programu Erasmus+.

 

Krok IV - pozostałe formalności

Przed wyjazdem student podpisuje z uczelnią umowę cywilno-prawną. Umowa określa obowiązki stron, kwotę finansowania oraz warunki rozliczenia wyjazdu.

Przed podpisaniem umowy student dostarcza do Biura Promocji i Współpracy z Zagranicą:

Przed rozpoczęciem i na koniec okresu mobilności Uczestnik, z wyjątkiem osób dla których dany język jest językiem ojczystym, zobowiązany jest wypełnić we wskazanym przez Uczelnię narzędziu  on-line test biegłości językowej.

     Uczestnik będzie uczestniczyć w kursie języka angielskiego on-line w celu lepszego przygotowania się do wyjazdu w programie Erasmus+, przy czym będzie korzystać z licencji zgodnie z jej przeznaczeniem, w okresie pomiędzy dwoma testami biegłości językowej on-line. 

Krok V - wyjazd