Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zakład Wychowania Fizycznego

Regulamin Zakładu Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu.

 

Zakład Wychowania Fizycznego PWSZ w Elblągu jest jednostką organizacyjno-dydaktyczno-wychowawczą realizującą program rozwoju wychowania fizycznego, sportu i turystyki. 

Prowadzi i oferuje studentom zajęcia sportowe do wyboru, w różnych formach.

Zakład Wychowania Fizycznego ściśle współpracuje z KU AZS PWSZ w Elblągu.

W okresie studiów I stopnia – Stacjonarnych Licencjackich, student(ka) zobowiązany(a) jest do odbycia zajęć WF w wymiarze 60 godzin. Aby zaliczyć semestr musi otrzymać wpis do protokołu

elektronicznego zajęć wychowania fizycznego  w formie oceny. 

 

Zaliczenie przedmiotu.

 

I.  Zajęcia organizowane przez ZWF.

1. Na zajęcia wychowania fizycznego student(ka) uczęszcza wraz z przypisaną jemu(jej) grupą.

2. Student(ka) może opuścić trzy zajęcia  w semestrze bez usprawiedliwienia, przy czym przy dwóch i trzech 

    opuszczonych zajęciach może otrzymać tylko ocenę dostateczną, przy jednym – ocenę dobrą. Student(ka) 

    może odrobić w ciągu semestru 3 zajęcia za zgodą swojego nauczyciela, ustalając z nim termin odrabianych 

    zajęć.

3. Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej jest w kolejności:

-          100% obecności na zajęciach

-          aktywność

4. Student(ka) uczestniczy w zajęcia w.f. obowiązkowo w stroju i obuwiu sportowym.

5. Student(ka), który(a) otrzymał(a) ocenę niedostateczną nie może zaliczyć, ze względu na specyfikę       

    przedmiotu, zajęć z WF w sesji poprawkowej. Ma obowiązek zaliczyć brakujące zajęcia wychowania fizycznego              

    w późniejszym toku studiów.

6. Student(ka) musi bezwzględnie przestrzegać, przebywając na zajęciach i obiektach sportowych, regulaminu  

    obiektu i zasad BHP.

7. Ocenę z przedmiotu wystawia nauczyciel prowadzący zajęcia.

8. Student może ubiegać się o przepisanie oceny na konsultacjach u kierownika ZWF.

9. Student(ka), który(a) otrzymał(a) zgodę na indywidualną organizację studiów, w trybie wynikają z Regulaminu studiów,

    zapisuje się na zajęcia na zasadach ogólnych, natomiast uczestniczy w zajęciach na warunkach uzgodnionych

    z kierownikiem ZWF.    

 

II.  Zajęcia w Klubie Uczelnianym Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Elblągu.

1.Na początku roku akademickiego student(ka) deklaruje swoje uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez ZWF, lub

    w wybranej sekcji sportowej KU AZS PWSZ i do zakończenia semestru nie może zmieniać wybranych przez siebie

    zajęć.

2. Student(ka) może zmienić formę zajęć po zakończonym semestrze za zgodą prowadzącego zajęcia.

3. Student(ka), który(a) uczęszczał(a) na zajęcia wybranej przez siebie sekcji KU AZS PWSZ i otrzymał(a) na koniec

    semestru ocenę niedostateczną, dostateczną lub dobrą, w następnym semestrze może zostać przeniesiony(a) na zajęcia

    organizowane przez ZWF.

4. Student(ka), która wybrała zajęcia w sekcji KU AZS PWSZ musi wypełnić deklarację klubu i opłacić roczną składkę

    członkowską.

5. Student(ka) uczestniczy w zajęcia sekcji sportowych KU AZS PWSZ obowiązkowo w stroju i obuwiu sportowym bądź

    ubiorze odpowiadającym specyfice danej sekcji.

6. Student(ka) przebywając na zajęciach sekcji KU AZS PWSZ musi bezwzględnie przestrzegać, regulaminu obiektów
    i zasad BHP.

7. Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej jest w kolejności:

-          100% obecności na zajęciach

-          aktywność

8. Student(ka) otrzymuje zaliczenie z oceną.

9. Protokoły z obecnościami oraz proponowanymi ocenami dla poszczególnych członków sekcji objętych obowiązkiem

    oceniania sporządzają trenerzy/instruktorzy,  którzy przekazują je do kierownika ZWF, który po ewentualnej weryfikacji

    wpisuje oceny do systemu USOS.

10. Wykaz sekcji, w których udział jest jednoznaczny z zaliczeniem zajęć WF podawany będzie na stronie KU AZS PWSZ

    w pierwszym tygodniu nowego roku akademickiego.

 

III. Zajęcia wyrównawcze (rehabilitacyjne).

1.Student(ka)  posiadający(a) długoterminowe zwolnienie lekarskie, zobowiązany(a) jest je dostarczyć w terminie do

   20 października (semestr zimowy) oraz do 5 marca (semestr letni) do kierownika ZWF.

2. Zwolnienie długoterminowe musi być wystawione przez lekarza specjalistę z wypisanymi przeciwwskazaniami do

    ćwiczeń ruchowych i zalecanymi ćwiczeniami rehabilitacyjnymi.

3. Student(ka) posiadający(a) długoterminowe zwolnienie lekarskie zostaną skierowani na zajęcia rehabilitacyjno-

    wyrównawcze. Uczęszczanie na tę formę zajęć jest obowiązkowe.

4. Student(ka) uczestniczy w zajęcia rehabilitacyjno-wyrównawczych obowiązkowo w stroju i obuwiu sportowym.

5. Student(ka) musi bezwzględnie przestrzegać, przebywając na zajęciach rehabilitacyjnych-wyrównawczych, regulaminu

    obiektów i zasad BHP.

6. Warunkiem otrzymania oceny bardzo dobrej jest w kolejności:

-          100% obecności na zajęciach

-          aktywność

7.Student(ka) otrzymuje zaliczenie z oceną za semestr. Ocenę wystawia kierownik ZWF w porozumieniu z nauczycielem  

  prowadzącym zajęcia rehabilitacyjno-wyrównawcze.

IV. Postanowienia końcowe

  1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące regulaminu lub wykraczające poza regulamin zajęć wychowania fizycznego rozstrzyga kierownik ZWF.

                                                                                                                           Kierownik ZWF        mgr J.Światkowski