Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Oferta Erasmus+

 

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie”. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie .Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

 

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjechać na studia lub praktyki do innych krajów uczestniczących w programie. Na każdym z poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu. Czas  pobytu na studiach za granicą wynosi od 3 miesięcy (90 dni) do 12 miesięcy, a praktyk zawodowych od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy na studia lub praktykę, zrealizowane w ramach programu na danym stopniu studiów, pomniejszają dostępny na tym stopniu "kapitał mobilności". Do kapitału mobilności wliczają się wyjazdy w Programie Erasmus+, LLP i Erasmus Mundus.

 

Nowością w programie Erasmus+ jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu jednego roku od ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku studiów.

 

Z wyjazdów w ramch programu Erasmus+ mogą korzystać również nauczyciele akademiccy, pracownicy administracyjni oraz specjaliści z przedsiębiorstw.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą mieć Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.