Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Oligofrenopedagogika

Opiekun naukowy: dr Dorota Wiercińska

Kierownik: dr Joanna Nowak

Sekretarz :  Ewa Kłosowicz

 

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu oraz 1 zjazd siedmiodniowy w okresie ferii zimowych , łacznie 370 godzin dydaktycznych.

Data rozpoczęcia: październik 2017

Opłata: 1400 zł za semestr

 

 

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich przede wszystkim nauczycieli (w tym nauczycieli szkół i klas integracyjnych) oraz pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
 • przygotowanie pedagogiczne

 

Kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie oligofrenopedagogiki, do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem upośledzonym umysłowo.

 

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

 

Celem studiów jest stworzenie słuchaczom możliwości uzyskania kwalifikacji do pracy w charakterze nauczyciela i wychowawcy w placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym Studia zapewniają uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie oligofrenopedagogiki oraz przygotowują słuchaczy do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych z osobami upośledzonymi umysłowo.

W trakcie studiów będą realizowane m.in. następujące przedmioty:

 • Pedagogika specjalna
 • Oligofrenopedagogika
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej
 • Podstawy psychopatologii rozwoju
 • Podstawy rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym
 • Rewalidacja indywidualna i terapia osób upośledzonych umysłowo
 • Diagnoza funkcjonalna osób upośledzonych umysłowo
 • Edukacja seksualna osób upośledzonych umysłowo
 • Praca z rodziną osób upośledzonych umysłowo
 • Metodyka pracy opiekuńczo-rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w przedszkolu
 • Metodyka nauczania i wychowania osób upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej z osobami upośledzonymi w stopniu głębokim
 • Metodyka wychowania w grupach wychowawczych

 

WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU

Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 120 godz. oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej  w wyznaczonym terminie.


Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura)

 

Informacji udziela:

Dr Joanna Nowak

j.nowak@pwsz.elblag.pl

Tel. 506 550 607

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz

e.klosowicz@pwsz.elblag.pl

Tel. 55 629 0522

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 0700

ipj@pwsz.elblag.pl

 

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2016/2017 zostanie podany w terminie późniejszym.