Ekonomia

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3,5 roku (siedem semestrów)
Tryb studiów:studia dzienne (stacjonarne) - BEZPŁATNE | studia zaoczne (niestacjonarne) - 2300 zł

Specjalności:

 

Specjalność: media społecznościowe w biznesie

Zdobyte umiejętności

 • planowanie, organizowanie, przeprowadzanie akcji wizerunkowych i marketingowych w serwisach społecznościowych
 • tworzenie strategii marketingowej, wizerunkowej i komunikacyjnej,
 • wykorzystanie społeczności zewnętrznych do tworzenia innowacji, rozwiązywania problemów i pozyskiwania produktów,
 • prowadzenie firmowego bloga,
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w social media,

 

Specjalność: ekonomika menedżerska


Zdobyte umiejętności
Studia na kierunku Ekonomia o specjalności ekonomika menedżerska pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu ekonomisty z zakresu:

 • podejmowania racjonalnych decyzji i rozwiązywania problemów w dziedzinie finansów przedsiębiorstw w kontekście mechanizmów funkcjonowania rynków finansowych,
 • stosowania podstawowych kategorii gospodarki rynkowej w skali mikro- i makroekonomicznej oraz interpretowania problemów praktyki gospodarczej, szczególnie finansowej,
 • oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego,
 • analizy relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,
 • stosowania zasad rachunkowości, sporządzania sprawozdań finansowych;
 • bankowości,
 • stosowania metod zarządzania finansami przedsiębiorstw,
 • stosowania koncepcji i metod zarządzania,
 • gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • wykorzystywania marketingowych koncepcji i narzędzi w sferze usług finansowych,
 • analizy informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, wykorzystywania nowoczesnych technologii informatycznych,
 • stosowania przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenia wiedzy ekonomicznej z prawną,
 • analizy relacji między rynkiem a państwem w kontekście uwarunkowań społecznych politycznych i ekonomicznych,
 • interpretacji zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu lokalnym i regionalnym,
 • znajomości języka obcego.


Praktyki
Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

Przykładowe miejsca praktyk:

 • biura rachunkowe,
 • banki,
 • instytucje takie jak:
  • Elektrociepłownia Sp. z o.o. Elbląg
  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Elbląg
  • Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Elbląg

Co po studiach?
Absolwent tej specjalności posiada bardzo szeroką wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach na stanowiskach menedżerskich średniego szczebla w kraju i za granicą oraz samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.
Nasz absolwent dysponuje umiejętnością łączenia wiedzy ekonomicznej i menedżerskiej głównie w zakresie gospodarowania finansami. Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

 

Program kształcenia

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji
Warunkiem zapisu na specjalność Administracja bezpieczeństwa publicznego w systemie stacjonarnym – popołudniowym,  będzie zdany egzamin dojrzałości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu.

Specjalność: przedsiębiorczość gospodarcza


Zdobyte umiejętności
Studia na kierunku Ekonomia o specjalności przedsiębiorczość gospodarcza pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • podjęcia własnej działalności gospodarczej w rynku krajowym i europejskim,
 • posługiwania się podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej w skali mikro- i makroekonomicznej oraz interpretowania problemów podmiotów gospodarczych,
 • oceny racjonalności decyzji przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i podmiotów środowiska międzynarodowego,
 • stosowania zasad rachunkowości i zarządzania finansami oraz wykorzystywania wiedzy w decyzjach operacyjnych i strategicznych przedsiębiorstw,
 • analizy relacji między finansami przedsiębiorstw a rynkami finansowymi,
 • umiejętności stosowania koncepcji i metod zarządzania przedsiębiorstwem,
 • gospodarowania zasobami ludzkimi,
 • stosowania koncepcji i metod rozwoju przedsiębiorstwa, w tym wyceny projektów gospodarczych,
 • kreowania orientacji marketingowej biznesu oraz wykorzystywania narzędzi marketingowych,
 • analizy i prezentacji informacji wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji, w tym prognozowania i symulacji, stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, wizualizacji informacji w biznesie,
 • stosowania przepisów prawnych oraz umów obrotu gospodarczego i łączenia wiedzy ekonomicznej z prawną,
 • analizy relacji między rynkiem a państwem w kontekście społecznych, politycznych i ekonomicznych uwarunkowań,
 • interpretacji zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu lokalnym i regionalnym warunkujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych,
 • znajomości języka obcego.

Praktyki
Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w instytucjach, firmach oraz ośrodkach gospodarczych na stanowiskach związanych z kierunkiem studiów.

 • Urząd Miejski,
 • Urząd Skarbowy,
 • Urząd Pracy,
 • szpitale,
 • sądy,
 • jednostki wojskowe,
 • biura rachunkowe,
 • centra kultury,
 • firmy, m.in.:
  • ALSTOM Power Sp. z o. O/ Elbląg
  • Energa - Operator S.A. O/Elbląg
  • Telefonia DIALOG S.A., O/Elbląg.

Co po studiach?
Absolwent tej specjalności posiada wiedzę ekonomiczną i wynikające z niej umiejętności, które umożliwią rozpoczęcie samodzielnej działalności gospodarczej już po zakończeniu studiów na rynku krajowym i zagranicznym. Absolwent jest przygotowany do kształtowania i realizacji trzech podstawowych funkcji współczesnego przedsiębiorcy: ekonomicznej, odpowiedzialności publicznej oraz etycznej. Studenci kończący naszą Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia

Program kształcenia

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

 

 

Specjalność - ekonomia procesów logistycznych

 

 

Zdobyte umiejętności:

Studia na kierunku EKONOMIA o specjalności: ekonomika procesów logistycznych pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy oraz umiejętności związanych z procesami logistycznymi, które są procesami usługowymi i wspomagającymi zasadniczy cel działania przedsiębiorstw, jakim jest perfekcyjne zaspokojenie potrzeb klienta. Nabyte kompetencje dotyczą w szczególności:

 • analizy i oceny ekonomicznych procesów logistycznych – fizyczny przepływ dóbr, transport, magazynowanie, systemy informacyjne, jakość, bezpieczeństwo, infrastruktura, koszty itp.,
 • analizy i opracowania strategii łańcuchów dostaw,
 • wdrażania innowacji logistycznych,
 • funkcjonowania centrów i sieci logistycznych w wymiarze krajowym i międzynarodowym,
 • użytkowania systemów informatycznych w działalności logistycznej,
 • zarządzania relacjami z dostawcami i odbiorcami,
 • zapewnienia jakości oraz ekologicznej gospodarki odpadami i czynnikami energetycznymi.


Praktyki zawodowe:

Studenci podczas szóstego semestru odbywają 15-tygodniową praktykę w firmach, przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z kierunkiem studiów.

 

Przykładowe miejsca praktyk:

 • krajowe i międzynarodowe centra i sieci logistyczne,
 • przedsiębiorstwa transportowe, spedycyjne i kurierskie,
 • komórki innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialne za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami i odbiorcami,
 • jednostki organizacyjne administracji publicznej odpowiedzialne za procesy logistyczne,
 • firmy doradcze i certyfikujące w zakresie jakości, doradztwa organizacyjnego i kadrowego.

 

Co po studiach?

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie w krajowych i międzynarodowych centrach i sieciach logistycznych, przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych, kurierskich, komórkach innych przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych i handlowych odpowiedzialnych za sprawy logistyki, zaopatrzenia, utrzymania relacji z dostawcami
i odbiorcami, a także w jednostkach organizacyjnych administracji publicznej odpowiedzialnych za procesy logistyczne oraz w firmach doradczych i certyfikujących.

 

Studenci kończący Uczelnię są przygotowani do kontynuacji nauki na studiach uzupełniających II stopnia.

 

Szczegółowe zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

 

Zapisz się na studia