Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Surdopedagogika

Kierownik: dr Joanna Nowak

Sekretarz: Ewa Kłosowicz

 

Czas trwania: 3 semestry

Zjazdy piątek- sobota/ 2 razy w miesiącu oraz 1 zjazd siedmiodniowy w okresie ferii zimowych , łącznie 370 godzin dydaktycznych.

Data rozpoczęcia: października 2017

Opłata: 1400 zł za semestr

 

 

Charakterystyka studiów:

Studia Podyplomowe w zakresie surdopedagogiki skierowane są do absolwentów wszystkich kierunków studiów magisterskich i licencjackich przede wszystkim nauczycieli (w tym nauczycieli szkół i klas integracyjnych) oraz pedagogów, psychologów, wychowawców świetlic, warsztatów terapii zajęciowej, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, kulturalno-oświatowych, terapeutycznych.

Wymagane od kandydata:

 • ukończone co najmniej studia wyższe pierwszego stopnia
 • przygotowanie pedagogiczne

 

Kwalifikacje

Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki, do pracy pedagogicznej, tj. edukacyjnej i rehabilitacyjnej z dziećmi z uszkodzonym narządem słuchu w różnych placówkach edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.

UWAGA! Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest stworzenie absolwentom wyższych uczelni możliwości do nabycia umiejętność sprawnego porozumiewania się z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi przy użyciu odpowiednio dobranych i dostępnych środków oraz możliwości uzyskania specjalistycznych kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych i terapeutycznych w szkołach dla niesłyszących i słabosłyszących, szkołach prowadzących nauczanie integracyjne, w ośrodkach szkolno – wychowawczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej oraz instytucjach o działalności integracyjnej (domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje kulturalne).

 

W trakcie studiów będą realizowane min. Takie przedmioty, jak:

 • Surdopedagogika z diagnostyką osób z uszkodzonym słuchem
 • Surdologopedia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • Psychologia rozwojowa i psychopatologia
 • Podstawy języka migowego
 • Rewalidacja osób z dysfunkcją słuchu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z kl. I-III z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka nauczania i wychowania uczniów z kl. IV-VI z dysfunkcją słuchu
 • Metodyka nauczania i wychowania gimnazjalistów z dysfunkcją słuchu
 • Komputerowe techniki informacyjne dla osób z dysfunkcją słuchu
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna

 

 WARUNKI UZYSKANIA DYPLOMU

 Warunkiem ukończenia i uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, odbycie praktyki w wymiarze 120 godz. oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej  w wyznaczonym terminie.Dokumenty (podanie, odpis dyplomu) przyjmowane są przez sekretarza studiów podyplomowych, p. Ewę Kłosowicz w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1, pokój 212 (kwestura)

 

Informacji udziela:

Dr Joanna Nowak

j.nowak@pwsz.elblag.pl

Tel. 506 550 607

 

 

Sekretarz:

Ewa Kłosowicz

e.klosowicz@pwsz.elblag.pl

Tel. 55 629 0522

Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1

pok. 212

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Instytut Pedagogiczno-Językowy

82-300 Elbląg ul. Czerniakowska 22

Tel. 55 629 0700

ipj@pwsz.elblag.pl

 

Terminarz zjazdów zostanie podany w terminie późniejszym.