Pedagogika specjalna

Rodzaj studiów: studia I stopnia
Uzyskany tytuł: licencjat
Czas trwania: 3 lata (sześć semestrów)
Tryb studiów: stacjonarne

Specjalności:

Szczegółowe zasady rekrutacji
Wymagane dokumenty do rekrutacji

 

Studia skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem kompetencji do pracy z osobami niepełnosprawnymi i z różnego rodzaju deficytami bądź dysfunkcjami rozwojowymi.

 

Studia I stopnia - trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.


Absolwenci pedagogiki specjalnej będą dobrze przygotowanymi specjalistami do szeroko pojmowanej pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Absolwenci tego kierunku uzyskują kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w próżnych placówkach oświatowych kształcenia specjalnego i integracyjnego oraz masowego, a także do prowadzenia zajęć terapeutyczno - rewalidacyjnych w zależności od studiowanej specjalności.  

 

W ramach europejskiego programu LLP Erasmus studenci IPJ mogą część studiów (od 1 do 2 semestrów) odbyć w zagranicznych uczelniach partnerskich. Uczelnia m.in. proponuje wyjazdy do Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Czech, na Węgry, Łotwę i Słowację.

 

PRAKTYKI:

Integralną częścią studiów na specjalnościach jest praktyka zawodowa w łącznym wymiarze 360 godzin.

 

CO PO STUDIACH?


Absolwent specjalności: oligofrenopedagogika z socjoterapią może zajmować stanowisko nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu. Może także pracować jako nauczyciel wspomagający w grupach i klasach integracyjnych szkół różnego typu.

Ponadto uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela socjoterapeuty, przygotowanego do prowadzenia zajęć specjalistycznych typu socjoterapia, tworzonych z myślą o uczniach zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

Absolwent specjalności: logopedia z terapią pedagogiczną uzyskuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela – logopedy i terapeuty pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i  innych placówkach oświatowych. Będzie przygotowany do prowadzenia zajęć  korygujących mowę uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami mowy, przede wszystkim z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią, jąkaniem, ale także zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi bardziej złożone dysfunkcje w obszarze komunikacji językowej. Absolwenci tej specjalności  nabędą dodatkowo kompetencje do prowadzenia szeroko zakrojonej profilaktyki logopedycznej.

 

Ponadto jest przygotowany do prowadzenia zajęć specjalistycznych typu: terapia pedagogiczna, których uczestnikami są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją rozwojową, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Gruntowne wykształcenie pedagogiczne stanowi ponadto punkt wyjścia do kontynuowania nauki na studiach magisterskich II stopnia.

Zapisz się na studia