Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

 

Do jakich uczelni można wyjechać?


Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi PWSZ w Elblągu, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach Erasmusa+, przewidujące wymianę studentów. Uczelnie Partnerskie.

 

Kto może wziąć udział w programie Erasmus+?


Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych),
 • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów,

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

 • mieć dobre wyniki w nauce,
 • dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej.

Jakie są terminy i warunki rekrutacji?

Rekrutacja na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ są różne w zależności od placówki docelowej. Dokładne terminy dostępne są w zakładce Uczelnie Partnerskie.
Dodatkowo, każdy student powinien zapoznać się z wymogami językowymi i innymi warunkami wymiany określonymi w umowie międzyinstytucjonalnej z uczelnią zagraniczną, którą jest zainteresowany. Umowy sa dostępne w Biurze Promocji i Współpracy z Zagranicą (pok.224, ul. Wojska Polskiego 1)

 

Czy można wielokrotnie korzystać z programu Erasmus+?

Program Erasmus+ umożliwia wielokrotne wyjazdy na studia lub praktyki, czyli w sumie do 12 mies. na każdym stopniu studiów
(licencjackich/magisterskich/doktoranckich).  Minimalny okres wyjazdu na studia to 3 mies. (90 dni), a na praktyki - 2 mies. (60 dni). Wyjazdy na studia
lub praktykę, zrealizowane w ramach programu na danym stopniu studiów, pomniejszają dostępny na tym stopniu kapitał mobilności. Do kapitału mobilności wliczają się wyjazdy w Proramie Erasmus+, LLp i Erasmus Mundus

 

Przykład 1 - Student studiów licencjackich wyjechał w ramach programu Erasmus na 10-miesięczne studia oraz 2-miesięczną praktykę,nie może więc zrealizować już żadnego wyjazdu w ramach programu Erasmus+ na studiach I stopnia, jednakże po rozpoczęciu studiów II stopnia będzie miał możliwość wyjazdu na kolejne 12 mies. (studia/praktyki).

 

Przykład 2 - Student studiów licencjackich wyjechał na 6-miesieczne studia w ramach programu Erasmus, obecnie kontynuuje studia licencjackie, ma więc do wykorzystania jeszcze 6 miesięcy na wyjazdy na studia lub praktyki.

Czas wyjazdów jest przypisany do osoby, a nie kierunku studiów czy też uczelni, co oznacza, że po wykorzystaniu na danym stopniu studiów kapitału mobilności (12 mies.), zmiana kierunku studiów lub uczelni nie powoduje udostępnienia kolejnej puli miesięcy na mobilność.

 

Przykład 3: Student ukończył studia II stopnia na kierunku administracja i wykorzystał w ich trakcie cały kapitał mobilności (12 mies.) Następnie rozpoczął w innej uczelni studia II stopnia na kierunku marketing i zarządzanie, ale w tej sytuacji - na tym stopniu studiów nie ma już żadnej możliwości wyjazdu.

 

Czy za studia za granicą w ramach programu Erasmus+ trzeba płacić?

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+, od studenta przyjeżdżającego na studia w ramach programu uczelnia przyjmująca nie może pobrać opłaty za studia (czesnego). Natomiast może pobierać drobne opłaty na pokrycie kosztów związanych np.: z ubezpieczeniem, organizacjami studenckimi czy korzystaniem z różnych materiałów (fotokopiarki, materiały laboratoryjne, itp.) na takiej samej zasadzie jak od miejscowych studentów.

 

Jaka jest wysokość stypendium w ramach studiów?

Stypendium Erasmusa+ jest z założenia jedynie dofinansowaniem kosztów związanych z podróżą i pobytem za granicą i ma na celu zredukowanie różnicy w kosztach utrzymania między krajem macierzystym a krajem uczelni zagranicznej.
Stawki miesięczne stypendium są ustalane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. W roku 2015/2016 w zależności od kraju miesięczna stawka stypendium wynosi:

 • I grupa - 500 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • II grupa - 400 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 • III grupa - 300 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
 • Studenci w trudnej sytuacji materialnej – otrzymujący stypendium socjalne - będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/mies.

Stawki te mają charakter krajowy i obowiązują PWSZ Elbląg, co oznacza, że każdy student wyjeżdżający z Polski do danego kraju otrzyma na ten sam okres pobytu stypendium w takiej samej wysokości miesięcznej.

 

Jaka jest wysokość stypendium w ramach praktyk studenckich?


W przypadku wyjazdu na praktyki student otrzymuje:

 • I grupa - 600 EUR/mies. - Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy
 • II grupa - 500 EUR/mies.- Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja
 • III grupa - 400 EUR/mies. - Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.

 

Czy okres spędzony za granicą zostanie zaliczony przez macierzystą uczelnię bez konieczności powtarzania roku?

Jest to jeden z wymogów programu Erasmus+. Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmusa+ uznawany jest za integralną część studiów w uczelni macierzystej. Gwarancją uznania okresu studiów za granicą powinno być podpisanie Porozumienia o programie zajęć - Learning Agreement for Studies (dostępne w zakładce dokumenty). O zaliczeniu jednak decyduje koordynator Instytutowy po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń studenta wystawionego przez uczelnię przyjmującą.

 

Co to jest Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement)?

Porozumienie o programie zajęć to umowa między studentem, jego uczelnią macierzystą
i uczelnią przyjmującą, określająca program zajęć, w jakich uczestniczyć ma student w uczelni partnerskiej oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie. Porozumienie ułatwia pełne uznanie okresu studiów odbytego w zagranicznej uczelni.
Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu studiów powinno gwarantować automatyczne zaliczenie studiów/ zajęć przez uczelnię macierzystą.

 

Jak dobrze trzeba znać język kraju, do którego się wyjeżdża? Czy jest możliwość udziału w językowych kursach przygotowawczych?

Student powinien znać język, w którym zamierza studiować, w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. Czasem wystarczy znajomość języka angielskiego.  W ramach programu Erasmus+ zostanie uruchomione specjalne narzędzie - Online Linguistic Support (OLS) – wsparcie językowe online testy biegłości językowej i kursy językowe, umożliwiające uczestnictwo w bezpłatnych kursach językowych on-line.