Grafika komputerowa i multimedia

Cel studiów

Celem studiów doskonalących jest osiągnięcie specjalistycznej  wiedzy dotyczącej: grafiki dwuwymiarowe, grafiki trójwymiarowej, fotografii cyfrowej, realizacji i wykorzystania multimediów, animacji komputerowej. Główny nacisk studiów położony jest na opanowanie wiedzy praktycznej, obejmującej innowacyjne techniki wykorzystywane w grafice komputerowej.  W obydwu semestrach przewiduje się realizację projektów realizowanych przez pojedynczych studentów oraz zespoły studentów, które oprócz dyplomu wyższej uczelni stanowią portfolio, szczególnie cenne podczas np. podczas poszukiwania pracy.

Adresaci

Studia podyplomowe „Grafika komputerowa i multimedia” mogą podjąć osoby. które  posiadają wykształcenia wyższe (minimum licencjackie lub inżynierskie) dowolnego kierunku studiów, interesujące się grafiką i multimediami. Wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem. Nie jest wymaga umiejętność programowania.

Zajęcia

Zajęcia odbywać się będą w formie wykładów i ćwiczeń w laboratoriach informatycznych. Spotkania odbywać się będą w soboty i niedziele w odstępach dwutygodniowych (około 8 spotkań w jednym semestrze) łącznie 240 godz.

Podstawą studiów podyplomowych na kierunku: Grafika i multimedia są nowoczesne laboratoria komputerowe i specjalistyczne laboratoria multimedialne.

Absolwent

W ramach studiów absolwent zdobędzie wiedzą dotyczącą grafiki komputerowej, począwszy od podstaw rysunku odręcznego i szkicowania, a skończywszy na nowych trendach w grafice komputerowej takich, jak: technologie Augmented Reailty, technologia motion capture, fotogrametria. Absolwent zdobędzie umiejętności samodzielnego używania programów do tworzenia grafiki 2D i 3D  oraz multimediów na poziomie profesjonalisty.

Szczegółowy opis sylwetki absolwenta w prezentacji. Zapraszamy do obejrzenia.

 

Program kształcenia:

1. program studiów podyplomowych-grafika-zmiany

2. plan studiów

3. zal_3_sylabusy-zmiany

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEM I

Harmonogram zajęć sem II

 

Warunki uczestnictwa

Kandydat  na  studia  podyplomowe  zobowiązany  jest  złożyć  w  dziekanacie  Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego następujące dokumenty:

1)    formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  oświadczeniem  o  zgodzie  na  przetwarzanie  danych osobowych,

2)    odpis lub poświadczoną notarialnie kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Decyzję  o  przyjęciu  na  studia  podyplomowe  podejmuje     Dyrektor  Instytutu.

  1. Od  decyzji  o  odmowie  przyjęcia  na  studia  podyplomowe przysługuje  odwołanie  do Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
  2. Do  decyzji  o  przyjęciu  na  studia  podyplomowe  dołączana  jest umowa  o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Słuchacze, którzy odbędą min. 75% zajęć i pomyślnie zdadzą przewidziane programem egzaminy otrzymają świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony  formularz zgłoszeniowy - proszę nie wpłacać należności, informacja kiedy należy to zrobić wpłynie na adres e'mail)
  • Dyplom ukończenia studiów (ksero potwierdzone za zgodność)
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Odpłatność za studia: 1900 zł/semestr
  • Nabór:  pażdziernik 2017
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego od poniedziałku do piatku w godz. 8.00 -14.00

ul. Wojska Polskiego 1, pok. 203

82-300 Elbląg

tel. 55 629 07 50, 51

e'mail -  iis@pwsz.elblag.pl

TV PWSZ Elbląg