Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Informatyk - administrator sieci komputerowych

Cel studiów

Podstawowym celem Studiów Podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy, wyćwiczenie w nich umiejętności zawodowych i nabycie przez nich kompetencji społecznych niezbędnych do pracy na stanowisku administratora sieci komputerowych. Słuchaczami studiów mogą być absolwenci różnych kierunków studiów: zarówno inżynierskich jak i licencjackich lub magisterskich. Studia dają możliwość zmiany zawodu na poszukiwany w branży IT zawód Administratora sieci komputerowych. Studia zakładają jednak, że kandydat na studia posiada następujące umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętności organizacji pracy własnej, podstawą znajomość języka angielskiego (część materiałów do niektórych przedmiotów będzie w języku angielskim)

 

Adresaci

Absolwenci dowolnych kierunków studiów: zarówno inżynierskich jak i licencjackich lub magisterskich.

Studia zakładają, że kandydat na studia posiada następujące umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętności organizacji pracy własnej, podstawą znajomość języka angielskiego (część materiałów do niektórych przedmiotów będzie w języku angielskim)

Wskazane jest posiadanie komputera osobistego lub możliwość stałego dostępu do komputera i sieci Internet

Zajęcia

Zajęcia realizowane będą w weekendy w laboratoriach i salach wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

Studia nie obejmują praktyk zawodowych. Umiejętności praktyczne nabywane będą w laboratoriach PWSZ w Elblągu oraz podczas realizacji projektów. W programie studiów dominują zajęcia praktyczne.

Uzyskane uprawnienia

Studia przygotowują do zawodu administratora sieci komputerowych.

Uzyskanie kompetencji zawodowych poświadcza Świadectwo Ukończenia Studiów wydane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu.

Dodatkowo w trakcie trwania studiów podyplomowych uczestnicy uzyskują certyfikaty Akademii CISCO o ukończeniu 4 kursów korporacji CISCO:

 

Absolwent

Absolwent studiów zdobędzie wiedzę w zakresie systemów operacyjnych, sieci komputerowych, routingu i switchingu, skalowania sieci komputerowych, łączenia sieci i projektowania sieci komputerowych Zapozna się z technologiami sieciowymi, podstawami funkcjonowania sieci komputerowych, z ich organizacją z uwzględnieniem bezpieczeństwa w sieciach komputerowych. Zdobędzie umiejętności instalowania, konfigurowania, administrowania wybranym system operacyjnym i programami narzędziowymi, których poznanie jest niezbędne w pracy administratora sieci.

Warunki uczestnictwa

Kandydat  na  studia  podyplomowe  zobowiązany  jest  złożyć  w  dziekanacie  Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego następujące dokumenty:

1)     formularz  zgłoszeniowy  wraz  z  oświadczeniem  o  zgodzie  na  przetwarzanie  danych osobowych,

2)     odpis lub poświadczoną za zgodność kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych

Decyzję  o  przyjęciu  na  studia  podyplomowe  podejmuje Dyrektor  Instytutu.

  1. Kandydat  powiadamiany  jest  listem  poleconym  za  zwrotnym

potwierdzeniem  odbioru w  terminie  7  dni  od  zakończenia  rekrutacji  o przyjęciu  lub  nieprzyjęciu  na  studia podyplomowe.

  1. Od  decyzji  o  odmowie  przyjęcia  na  studia  podyplomowe 

przysługuje  odwołanie  do Rektora Państwowej Wyższej Szkoły    

Zawodowej w Elblągu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

  1. Do  decyzji  o  przyjęciu  na  studia  podyplomowe  dołączana  jest           

umowa  o warunkach odpłatności za studia podyplomowe.

Słuchacze, którzy odbędą min. 75% zajęć i pomyślnie zdadzą przewidziane programem egzaminy otrzymają świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz zgłoszeniowy - proszę nie wpłacać należności, informacja kiedy należy to zrobić wpłynie na adres e'mail
  • Dyplom ukończenia studiów (ksero potwierdzone za zgodność)
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Odpłatność za studia: 2900 zł/semestr
  • Nabór: wrzesień 2017 r. 
  • Liczba miejsc ograniczona: 18
  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

Dokumenty należy składać:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego

ul. Wojska Polskiego 1

82-300 Elbląg

tel. 55 629 07 50/51

e.mail - iis@pwsz.elblag.pl