Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Konferencja "Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia"

Koło Naukowe Myśli Społecznej i Politycznej „Seneka” oraz Koło Naukowe Administracji Bezpieczeństwa Publicznego zaprasza w dniu 22 października 2015 r. I Międzynarodową Interdyscyplinarną Studencką Konferencję Naukową nt. „Wyzwania współczesnego świata: szanse i zagrożenia”, która odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

 

Konferencja prowadzona będzie w 3 panelach:

            1. Nauk ekonomicznych.

            2. Nauk administracyjnych i bezpieczeństwa.

            3. Nauk politechnicznych i technicznych.

 

 

Przedsięwzięcie to ma celu stworzenie możliwości dyskusji oraz wymiany poglądów
i jest skierowane do studentów. Międzynarodowy charakter konferencji zapewni poznanie jej uczestnikom szerszego spojrzenia na omawiane problemy. Ponadto podczas konferencji zaprezentowany zostanie dotychczasowy dorobek naukowy studenckich kół naukowych oraz wskazane będą perspektywy ich dalszego rozwoju.

 

Wyrażając nadzieję, iż podniesiona problematyka okaże się interesująca, zapraszamy do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

 

1. Prosimy o przesłanie wymienionej karty zgłoszenia zał. nr 1  w terminie do dnia 30.07.2015 r., na adres:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg.

 

2. Pełny tekst pracy prosimy przesłać do dnia 11.09.2015 r., pocztą elektroniczną na adres sekretarza konferencji mgr Doroty Seroka:

d.seroka@pwsz.elblag.pl

Objętość artykułu powinna zawierać 6-10 stron. Artykuły mogą być tworzone jednoosobowo lub w grupie dwuosobowej. Do artykułu należy dołączyć tytuł i streszczenie w języku angielskim (do 10 wersów). Forma pracy powinna spełniać wytyczne określone w wymogach technicznych zał. nr 2 (w załączniku również wzór do publikacji). Artykuł powinien być zatwierdzony przez opiekuna naukowego uczestnika. Następnie po uzyskaniu pozytywnej recenzji artykuły zostaną opublikowane w materiałach pokonferencyjnych PWSZ i przesłane drogą pocztową w późniejszym czasie..

 

3. Koszt udziału w konferencji wynosi 150 PLN.

Opłatę należy uiścić do dnia 30.07.2015 r. na konto:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, al. Grunwaldzka 137, 82-300 Elbląg

Nr konta - BANK ZACHODNI WBK S.A. I O/FLBLĄG
21 1090 2617 0000 0006 5200 2942
Z dopiskiem: „Studenckie Koło Naukowe – nazwisko uczestnika”

 

4. Program konferencji prześlemy uczestnikom na adres podany w karcie zgłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretarza konferencji mgr Doroty Seroka:

e-mail: d.seroka@pwsz.elblag.pl

tel.: 55 6290652 (w g. 8-15)

www.pwsz.elblag.pl – zakładka konferencje

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, al. Grunwaldzka 137