Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Zmiany w systemie pomocy materialnej od roku akad. 2011/12

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 października 2011 będzie obowiązywał NOWY REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ.

Ze względu na obecnie trwający proces przygotowywania regulaminu (który będzie dostępny na stronie internetowej uczelni we wrześniu 2011) informujemy o najważniejszych zmianach:

 

1/  zlikwidowano stypendium na wyżywienie oraz  mieszkaniowe na  rzecz jednego stypendium socjalnegoz możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie.

      Nie planuje się zmiany wysokości kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne (obecnie 572 zł netto/osobę w rodzinie studenta).

2/  zlikwidowano stypendium za wyniki w nauce lub sporcie na rzecz stypendium rektora dla najlepszych studentów (przyznawanego NA WNIOSEK STUDENTA).  Podstawą ubiegania się o to stypendium mogą być wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe lub artystyczne). Tego typu stypendium może otrzymać nie więcej niż 10 % liczby studentów każdego kierunku studiów. Kwota przeznaczona na ten cel może stanowić nie więcej niż 40% środków przeznaczonych na pomoc materialną (z wyłączeniem środków na stypendia specjalne dla osób niepłnosprawnych);

3/  zmieniono kryteria dotyczące uznania studenta za samodzielnego finansowo (m.in. zmniejszony zostaje minimalny dochód na kwotę 782,60 zł netto);

4/  wprowadzono zmiany w katalogu dochodów, których nie wlicza się do dochodu rodziny;

5/ na potrzeby ustalenia sytuacji materialnej studenta komisja stypendialna może zażądać doręczenia opinii jednostki pomocy społecznej;

6/ student może pobierać stypendia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku; konieczne będzie  złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na więcej niż jednym kierunku;

7/  student może pobierać równocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia (co nie wyklucza prawa do stypendium przyznawanego przez samorządy terytorialne, pracodawców oraz stypendiów z funduszy strukturalnych UE).

 

 

RODZAJE ŚWIADCZEŃ  od 1 października 2011:

1/stypendium socjalne – z możliwością jego zwiększenia z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie;

2/stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;

3/stypendium rektora dla najlepszych studentów;

4/zapomogi;

5/stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;

6/stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe