Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Jakość kształcenia

 

EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017

Decyzją Kapituły Programu Symbol Centrum Transferu Technologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu uzyskało tytuł EuroSymbol Synergii Nauki i Biznesu 2017.


Od siedmiu lat redakcja „Monitora Rynkowego” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” oraz „Monitora Biznesu” w „Rzeczpospolitej” wyróżnia Symbolami i EuroSymbolami wybitne firmy, jednostki naukowe, samorządy, spółdzielnie i instytucje kulturalne. Laureatów łączą wspólne wartości, długofalowa polityka zarządzania i jakości, rozwój innowacyjności oraz aktywność w przestrzeni społecznej. 

 

Centrum Transferu Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą prowadząca działalność badawczą, promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i jakości. Jak czytamy w liście gratulacyjnym skierowanym do władz PWSZ w Elblągu: „na szczególną uwagę zasługuje, że uczelni udało się stać jednym z krajowych liderów wspierania kształcenia praktycznego, a także jego ogólnej innowacyjności. Istniejące Centrum Transferu Technologii wykorzystując potencjał uczelni z pewnością przyczynia się do rozwoju gospodarczego i społecznego zarówno Elbląga, jak i całego regionu”.

 

Oficjalne wręczenie certyfikatu miało miejsce podczas Uroczystej Gali 24 listopada br. w Katowicach, gdzie uczelnię reprezentowała dr Iwona Kijowska Prorektor ds. Kształcenia.

 

 

Nagrodzeni za zasługi w rozwoju sportu akademickiego

 

28 września 2017 roku, podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego PWSZ w Elblągu, Rektor Uczelni – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk odebrał  prestiżowe odznaczenie „Za zasługi w rozwoju sportu akademickiego” nadane Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu przez Zarząd Główny AZS Odznaczenie oraz list gratulacyjny wystosowany przez Prezesa Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego profesora Alojzego Nowaka , wręczył Prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Gdańsku – Ireneusz Urbaś.

 

Ponadto, w dowód uznania za  zaangażowanie oraz wkład w popularyzację i upowszechnianie  kultury fizycznej w środowisku akademickim, statuetkę MECENAS ELBLĄSKIEGO SPORTU AKADMICKIEGO otrzymał Rektor PWSZ w Elblągu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk.

Specjalne wyróżnienie – medal  za aktywną działalność w zakresie organizacyjnym i sportowym na rzecz środowiska akademickiego PWSZ w Elblągu  przyznano także Prezes elbląskiego Klubu Uczelnianego AZS  - mgr Henryce Szumnej.

 

Przypomnijmy, że Klub Uczelniany AZS w Elblągu powstał w PWSZ w Elblągu w 1999 roku z inicjatywy prof. dr hab. inż. Zbigniewa Walczyka. Działalność Klubu obejmuje sport powszechny, turystykę i rekreację. W okresie od 1999 roku utworzono 12 sekcji, w ramach których wzięło udział ponad 3000 studentów.  Studenci uprawiający sporty zespołowe i indywidualne rywalizują w ligach uczelnianych, międzyuczelnianych, Mistrzostwach Pomorza i Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Akademickich Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski ZG AZS. Startują także w Akademickich Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, a także Pucharach Świata. Niektórzy studenci naszej Uczelni należący do AZS PWSZ w Elblągu są także członkami innych pozauczelnianych klubów sportowych.

Państwowa  Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Elblągu w międzynarodowym rankingu  MULTIRANK

PWSZ  w  Elblągu  przystąpiła  do  międzynarodowego rankingu Multirankorganizowanego  przez Centre for Higher Education (CHE) w Niemczech oraz Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS) w Holandii, pod auspicjami Komisji Europejskiej.  Do  rankingu  przystąpiło  około 850  uczelni z  70  krajów, w  tym  około 30 z Polski,  wśród  których są  najlepsze  polskie  uniwersytety  i  politechniki.  W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  zarówno  cała  PWSZ  w Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. 

Spośród  publicznych  i  niepublicznych  polskich  wyższych  szkół  zawodowych  tylko  PWSZ  w  Elblągu  jest  obecna.  W  rankingu ocenie  podlegają  oddzielne  kierunki  studiów (w tym roku tylko cztery)  lub  całe  uczelnie  (w  ocenie  instytucjonalnej).  Ważne, z  punktu  widzenia  procesu  kształcenia  i  prowadzonej  działalności naukowej,  aspekty  kierunku  studiów  lub  całej  uczelni  są  parametryzowane. To te właśnie parametry leżą  u  podstaw  rankingu, który  polega  na  oddzielnym  porównywaniu poszczególnych parametrów ze średnią ich wartością  w  wytypowanej  grupie  uczelni.  Zastosowano  pięć  ocen: 1 – very  good, 2 – good, 3 – average (gdy wartość parametru jest bliska średniej), 4 – below average, 5 – weak. 

PWSZ w Elblągu  do rankingu  zgłosiła  dwa  kierunki  kształcenia:  „Mechanikę i Budowę Maszyn”  ”Ekonomię”  oraz  całą  Uczelnię.  Ważny  dla PWSZ w Elblągu kierunek  „Informatyka” (ostatnio nagrodzony milionową nagrodą  przez Ministra Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego) nie został przyjęty ze względów  formalnych  jakie  narzucił  Multirank.

W  grupie  wszystkich  rankowanych  uczelni  (około  850 uczelni z 70 krajów)  zarówno  cała  PWSZ w  Elblągu,  jak  i  oba  zgłoszone  kierunki studiów),  uzyskała oceny  bardzo  dobre i dobre za: wysoką zatrudnialność absolwentów,  współpracę  z  otoczeniem  gospodarczym,  dobre  studenckie praktyki zawodowe oraz za studenckie firmy spin-off inkubowane w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Wszystko  to  zaświadcza  o  wysokim  stopniu  „uzawodowienia”  studiów  prowadzonych w PWSZ w Elblągu. Dalsze  rankingowe  „jedynki”  PWSZ w Elblągu otrzymała za małą liczbę studentów przypadających średnio na jednego nauczyciela  akademickiego, za bardzo dobre laboratoria oraz  za dobrą  bibliotekę  uczelnianą, co  ma  ścisłe  przełożenie  na wysoką  jakość  kształcenia.

W  ten  sposób  w  pełni  potwierdza  się  skuteczność wysiłku, który już  od  piętnastu  lat  PWSZ w Elblągu  wkłada  w   pełnienie  swej  misji, której celem jest kształcenie młodzieży na wysokim poziomie w specjalnościach dających dużą szansę zdobycia pracy lub założenia własnej firmy. 

 

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów po raz siódmy

14 czerwca 2017 r. w historycznej Sali im. Marii Curie Skłodowskiej Pałacu Staszica w Warszawie, odbyła się Gala Finałowa VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w Programie odebrali reprezentanci 22 szkół wyższych z całej Polski. Misją Programu „Uczelnia Liderów”, który realizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego.

Podczas uroczystości Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Elblągu reprezentowały: Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu – dr Iwona Kijowska oraz Prorektor ds. Organizacyjnych PWSZ w Elblągu – dr Irena Sorokosz.

Uczelni przyznano certyfikat i wyróżnienie:


-  Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2017 na okres lipiec 2017 – czerwiec 2018 za kształcenie absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy, otwartość na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjność i nowoczesność oferty dydaktycznej oraz wysoką jakość kształcenia;

- Wyróżnienie specjalne Najwyższa Jakość Studiów 2017, za wdrożenie najbardziej zaawansowanych, oryginalnych, nowoczesnych i efektywnych systemów zapewniania jakości kształcenia, determinujących rozwój różnorodnych programów i form kształcenia oraz sprzyjających innowacyjności w dydaktyce akademickiej. 

 

W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu PWSZ w Elblągu tytułu Lidera recenzenci przyznają, że Uczelnia w średniej wielkości mieście ma nie tylko rację bytu, ale jest jednym z instytucjonalnych fundamentów regionu, który wyznacza kierunki progresu nie tylko miasta, ale również całej zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.

W opinii recenzentów Uczelnia z sukcesem stosuje w praktyce zarządzania elementy ładu korporacyjnego, podejścia dynamicznego i TQM oraz wdraża nowoczesne metody i techniki kształcenia, które sprawiają, że elbląską Alma Mater można postrzegać jako podmiot nowoczesny, przedsiębiorczy, elastycznie reagujący na potrzeby rynku oraz implementujący w tok kształcenia najnowsze osiągnięcia z wybranych dziedzin nauk, adekwatnych do kierunków prowadzonych studiów.

Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Elblągu cechuje efektywność, innowacyjność, długofalowy rozwój oparty o misję i strategię uczelni, dzięki czemu staje się ona wzorem do naśladowania dla innych jednostek edukacyjnych.

Ponadto Komisja zwraca uwagę na szeroką, wielopłaszczyznową kooperację z otoczeniem społecznym PWSZ w Elblągu, które zdecydowanie podnosi jakość kształcenia: uzupełnia program o nowe elementy dydaktyczno-naukowe odpowiadające potrzebom rynkowym oraz wzmacnia wizerunek Uczelni jako nowoczesnej, interdyscyplinarnej i innowacyjnej.

 

W Programie „Uczelnia Liderów” założyliśmy, że będziemy wskazywać i nagradzać szkoły wyższe kształcące twórczych i kreatywnych absolwentów świetnie radzących sobie na rynku pracy. Będziemy nagradzać uczelnie, które respektują prawa rynkowej ekonomii, ale jednocześnie nie zgadzające się na to, by ekonomia była jedynym regulatorem życia uniwersyteckiego i społecznego. Sądzę, że w tym roku zadanie to po raz kolejny udało nam się zrealizować. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” trafiają do szkół wyższych stawiających na przedsiębiorczość, nowatorstwo, zaangażowanie, pomysłowość, praktyczność wiedzy, ale jednocześnie na jakość, odpowiedzialność społeczną, misyjność. Gratuluję, że znaleźli się Państwo w tym gronie – wielu z Państwa już po raz kolejny, bywa, że po raz siódmy z rzędu – mówiła do laureatów Grażyna Kaczmarczyk  - prezes zarządu Fundacji. 

 

 

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów I edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów II edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów III edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów IV edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów V edycja

PWSZ w Elblągu Uczelnią Liderów VI edycja


Certyfikat Jakości ISO 9001:2008

29 kwietnia 2010 podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Jakości ISO 9001:2008.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 wdrożyła już w 2007 roku. W marcu 2010 roku przeprowadzony został audit odnowieniowy tego systemu, a jego wyniki umożliwiły podjęcie decyzji o odnowieniu certyfikacji PRS S.A. wg normy ISO 9001:2008 na kolejny trzyletni okres.

Zakres certyfikacji obejmuje:

- kształcenie studentów w ramach prowadzonych kierunków studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe),

- projektowanie i wykonywanie usług informatycznych,

- prowadzenie badań naukowych i analiz regionalnych.


System zarządzania obejmuje wszystkie procesy związane z procesem dydaktycznym tj. proces projektowania przebiegu studiów, proces rekrutacji, proces kształcenia, czy proces pomocy materialnej dla studentów oraz proces działalności wychowawczej. Obejmuje on takie elementy jak ankietyzacja zajęć dydaktycznych, hospitacje zajęć, czy modyfikację planów i programów kształcenia.

 
Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim:

- potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług,

- usprawnienie funkcjonowania Uczelni,

- lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta),

- zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią,

- zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta).


Otrzymany certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług.

 

 

I miejsce w rankingu tygodnika "NEWSWEEK Polska" w 2008 roku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu została uznana za najlepszą Uczelnię w województwie warmińsko-mazurskim według rankingu wyższych uczelni przeprowadzonego przez tygodnik "NEWSWEEK Polska".

W Ogólnopolskim Rankingu Wyższych Uczelni nasza Uczelnia uplasowała się na 29 miejscu spośród 120 uczelni z całej Polski. 12. maja 2008 r. Rektor PWSZ w Elblągu - prof. dr hab. Halina Piekarek-Jankowska. odebrała w Warszawie dyplom "Newsweeka".
W badaniu sprawdzono, jakie studia dają największą szansę na dobrą pracę. W tym celu przebadano ponad 300 firm, uznawanych za najbardziej znaczące, w których zatrudnia się, co najmniej 50 pracowników. Głównie brano pod uwagę osoby do 34 roku życia, czyli tak zwane młode kadry. Później sprawdzono w GUS, ilu absolwentów od 1996 roku opuściło daną uczelnię i policzono, jaki odsetek z nich znalazł zatrudnienie w ankietowanych firmach. Na tej podstawie została ustalona kolejność w rankingu.

Ranking skierowany jest głównie do młodych ludzi, którym marzy się korporacyjna kariera w dużej firmie i wybierają studia, kierując się tym, by po studiach znaleźć dobrze płatną, interesującą pracę i nie zabiegać o nią zbyt długo.

Certyfikat Jakości ISO 9001:2000

31 maja 2007 r. odbyło się uroczyste wręczenie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.

Zakres certyfikacji obejmuje:

  • kształcenie studentów w ramach prowadzonych kierunków studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe),
  • projektowanie i wykonywanie usług informatycznych,
  • prowadzenie badań naukowych i analiz regionalnych.

Certyfikat został wydany przez Polski Rejestr Statków S.A. w Gdańsku 12.04.2007 na okres 3 lat. Audit certyfikujący system zarządzania jakością w Uczelni za zgodność z normą ISO 9001:2000 odbył się dniach 26-28.03.2007 r.

W trakcie wdrażania systemu m.in. dokonano aktualizacji i adaptacji systemu zarządzania Uczelnią oraz zakresu odpowiedzialności i uprawnień personelu, uporządkowania procesów i procedur oraz wewnętrznych aktów normatywnych.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością to przede wszystkim:

  • potwierdzenie i doskonalenie jakości świadczonych usług,
  • poprawa wizerunku i podwyższenie konkurencyjności Uczelni,
  • usprawnienie funkcjonowania Uczelni,
  • lepsze poznanie potrzeb klienta (studenta),
  • zwiększenie efektywności zarządzania Uczelnią,
  • zwiększenie zadowolenia i zaufania klienta (studenta).

Otrzymany certyfikat obliguje do ciągłego doskonalenia jakości świadczonych usług.

 

I i III miejsce w rankingach "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw"

Z wielką przyjemnością informujemy, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zajęła pierwsze miejsce w rankingu przeprowadzonym przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" w 2005 roku. W 2009 i 2006 roku PWSZ w Elblągu uplasowała się na trzecim miejscu. W rankingach brano pod uwagę cztery grupy parametrów: prestiż, siłę intelektualną uczelni, warunki studiowania oraz umiędzynarodowienie studiów.