Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu po raz szósty Uczelnią Liderów

5 lipca br. w Pałacu Królewskim Towarzystwa Nauk w Warszawie, siedzibie Polskiej Akademii Nauk, odbyła się Gala Finałowa VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”. W jej trakcie certyfikaty i statuetki potwierdzające pozytywny wynik postępowania ewaluacyjnego w Programie odebrali reprezentanci 30 szkół wyższych z całej Polski. Misją Programu „Uczelnia Liderów”, który realizują wspólnie Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja Kreatywna PRC, jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego.

Podczas tegorocznej gali certyfikaty oraz wyróżnienie dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu odebrała Prorektor ds. Kształcenia PWSZ w Elblągu – dr Iwona Kijowska.

Uczelni przyznano dwa certyfikaty i wyróżnienie:

 
- Certyfikat Jakości Uczelnia Liderów 2016 na okres lipiec 2016 – czerwiec 2017 za kształcenie absolwentów zgodnie z wymogami rynku pracy, otwartość na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, innowacyjność i nowoczesność oferty dydaktycznej oraz wysoką jakość kształcenia;

- Certyfikat Złoty dla uczelni, które wyróżnienie „Uczelnia Liderów” odebrały już po raz szósty, a zatem uczelnie certyfikowane rokrocznie, od pierwszej edycji (2011). Jest to dowód na to, że PWSZ w Elblągu od wielu lat utrzymuje najwyższy poziom edukacji praktycznej, a wysokie noty wystawiane przez ekspertów to nie jednorazowy sukces, ale stała tendencja, powielana w każdej kolejnej edycji Programu „Uczelnia Liderów”;  

- Wyróżnienie Specjalne za osiągnięcie największego progresu w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w okresie od poprzedniej pozytywnie zakończonej certyfikacji.

Procedura przyznawania certyfikatów w ramach projektu „Uczelnia Liderów” przebiega dwuetapowo. Etapem pierwszym jest ocena formalna, w toku której komisja sprawdza przede wszystkim poprawność wypełnienia ankiety oraz aspekty prawne działalności uczelni. Kluczowym etapem oceny jest etap drugi, czyli ocena merytoryczna. W jej trakcie recenzenci programu – naukowcy z udokumentowanym dorobkiem w dziedzinie edukacji i zarządzania szkolnictwem - analizują i oceniają działania i osiągnięcia uczelni w dziedzinie kształcenia dla rynku pracy oraz przyznają poszczególnym zgłoszeniom punkty rankingowe. Każdą uczelnię ocenia niezależnie od siebie dwoje recenzentów. Recenzent oceniający szkołę wyższą przyznaje uczestnikowi projektu od 0 do 50 punktów rankingowych. Certyfikat „Uczelnia Liderów” przyznaje się szkołom wyższym, które uzyskały w procedurze certyfikacyjnej co najmniej 60 punktów na 100 możliwych do uzyskania. Co ważne – recenzenci oceniający daną uczelnię korzystają z bardzo wielu różnych źródeł informacji o ewaluowanej szkole wyższej. Poza ankietą wypełnioną przez uczelnię, eksperci sięgają m.in. do informacji Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dokumentów i aktów prawa wewnętrznego obowiązujących w uczelni  (statuty, regulaminy, wzory umów stosowanych przez uczelnię), informacji z instytucji nadzoru i kontroli, danych statystycznych odnoszących się m.in. do sytuacji demograficznej w otoczeniu lokalno-regionalnym uczelni, informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych szkoły, danych pozyskanych z Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, informacji publicznych na temat działań uczelni w obszarze odpowiedzialności społecznej i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym czy danych z systemów informacyjnych, takich jak POL-ON, OPI, wybierzstudia.nauka.gov.pl. Dzięki takiemu modelowi certyfikacji, wynik oceny jest miarodajny i oparty na wielu źródłach informacji, także takich, na które uczelnia nie ma wpływu.

W opinii recenzentów PWSZ w Elblągu jest uczelnią nowoczesną, innowacyjną, dbającą o potrzeby interesariuszy zewnętrznych.  Oferta edukacyjna uczelni jest odpowiednio zdywersyfikowana, elastyczna, treściowo wartościowa i zgodna z potrzebami środowiskowymi. Oferta ta jest kształtowana z uwzględnieniem opinii szerokiego grona podmiotów zewnętrznych oraz na podstawie analiz tendencji w makrootoczeniu gospodarczym. W przekonaniu komisji stałe doskonalenie przez Uczelnię posiadanych zasobów pozwala na pełne wykorzystywanie dotychczasowych osiągnięć Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz rozwijanie jej oferty, zgodnie z oczekiwaniami rynku i tendencjami w makrootoczeniu gospodarczym, które są na bieżąco monitorowane.

Uroczystość wręczenia certyfikatów „Uczelnia Liderów” zwieńczył interesujący wykład prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, wybitnego polskiego ekonomisty, Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, poświęcony współpracy szkół wyższych z przedsiębiorcami i roli tej współpracy w tworzeniu wartości innowacyjnej dla polskiej gospodarki.