Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Instytut Politechniczny

Instytut Politechniczny został utworzony w 1998 roku, jako jeden z trzech pierwszych w PWSZ w Elblągu. Powstał na bazie Oddziału Politechniki Gdańskiej i kontynuuje jego wieloletnie tradycje w zakresie kształcenia kadry inżynierskiej dla regionu elbląskiego. Pierwsze specjalności wdrożone w Instytucie, były bezpośrednią kontynuacją kształcenia inżynierów mechaników - realizowanego przez 30 lat w Oddziale PG. W kolejnych latach oferta kształcenia została poszerzona o studia inżynierskie z zakresu ochrony środowiska oraz elektrotechniki.

Specyfiką studiów prowadzonych w wyższych szkołach zawodowych, w odróżnieniu od uczelni akademickich, jest ukierunkowanie procesu dydaktycznego na praktyczny wymiar kształcenia. Szczególnie dotyczy to kształcenia inżynierskiego prowadzonego w Instytucie Politechnicznym. Ma to swój wyraz w odpowiednio skonstruowanych programach, a także w sposobie realizacji zajęć. Część ćwiczeń odbywa się w pracowniach i laboratoriach przemysłowych - dysponujących bardzo nowoczesną aparaturą, a niektóre zajęcia są prowadzone bezpośrednio na wydziałach produkcyjnych. W procesie dydaktycznym bierze udział kadra z dużym doświadczeniem zawodowym, często wywodząca się z przemysłu. W toku studiów są 15 tygodniowe praktyki zawodowe, które odbywają się w najlepszych przedsiębiorstwach regionu elbląskiego. Praktyki są ściśle powiązane z tematyką prac dyplomowych, a bardzo często formułowane są przez zakłady pracy. Możliwość odbywania zajęć dydaktycznych i praktyk w nowoczesnych firmach oraz możliwość konfrontacji zdobytej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością przemysłową, dają bardzo dobre efekty dydaktyczne. Ponadto w trakcie praktyk, bardzo często nasi studenci są rekrutowani do pracy.

Instytut współpracuje z ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, pozyskując fundusze na realizację badań naukowych i wymiany studenckie. Nauczyciele akademiccy i studenci w ramach projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej prowadzą badania naukowe, organizują warsztaty i konferencje naukowe oraz biorą udział w targach krajowych i międzynarodowych. Młodzi uczestnicy projektów, przy merytorycznym wsparciu nauczycieli akademickich Instytutu Politechnicznego, mają możliwość publikowania wyników swoich badań. Studenci mogą również rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych.