Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Współpraca ze szkołami średnimi

 

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Dnia 06 czerwca 2013 roku podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, a Zespołem Szkół Ekonomicznych z siedziba w Starogardzie Gdańskim.

Niniejsza umowa ma na celu podniesienie jakości kształcenia oraz wyrównywania szans młodzieży w sferze dostępu do bezpłatnych form edukacji.

W ramach umowy Uczelnia zobowiązała się do wspierania Szkoły w zakresie doradztwa dla uczniów i rodziców dotyczącego wyboru kierunku studiów zgodnie z predyspozycjami uczniów i ich zainteresowaniami oraz zaproszenia uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych do udziału w studenckich imprezach rozrywkowo – rekreacyjno - sportowych oraz konferencjach naukowych, seminariach, wykładach otwartych.

 

Nawiązana współpraca będzie obejmowała w szczególności przedsięwzięcia z zakresu:

 • podjęcia wspólnych inicjatyw studentów i uczniów w zakresie indywidualnego rozwoju uczniów poprzez konferencje dla młodzieży, konkursy, szerzenie wiedzy nt. kontynuacji edukacji w Europie, rynku pracy, biznesu,
 • podjęcia wspólnych inicjatyw studentów PWSZ i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, nawiązania współpracy pomiędzy samorządem studenckim i samorządem uczniowskim w zakresie kształtowania przedsiębiorczości, samorządności i odpowiedzialności obywatelskiej,
 • nawiązania współpracy pomiędzy uczniami Zespołu Szkół Ekonomicznych a członkami Akademickiego Biura Karier PWSZ w celu rozwoju umiejętności  w zakresie planowania i realizacji indywidualnej kariery zawodowej, konkurencyjnych zachowań na rynku pracy, 
 • podjęcia współpracy uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych z sekcjami sportowymi PWSZ,
 • wzajemnej promocji oferty edukacyjnej na stronach internetowych obu instytucji oraz wspólnych inicjatyw wspierających strategię rozwoju regionu w sferze wyrównywania szans młodzieży w zakresie dostępu do bezpłatnych form edukacji.

Umowa weszła w życie z dniem podpisania.

Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Starogardzie Gdańskim

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu

Dnia 29 stycznia 2009 r. podczas posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, a Zespołem Szkół Mechanicznych w Elblągu.

Niniejsza umowa ma na celu podjęcie wszelkich kroków w kierunku zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską ZSM
w Elblągu. Strony zobowiązały się: wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji (szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, kulturę oraz sport; wspierać inicjatywy dążące do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna pogłębiała swoją wiedzę
o doświadczenia akademickie.

Dzięki zawarciu umowy uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu mogą dołączyć do studenckich kół naukowych oraz brać udział w akademickich wykładach. Każdy uczeń będzie miał również możliwość uczestnictwa w kursach informatycznych kończących się certyfikatami w ramach istniejących na Uczelni akademiach (Cisco, Microsoft). PWSZ
w Elblągu w ramach umowy zobowiązuje się do merytorycznej pomocy w opracowaniu programów edukacyjnych szczególnie dla profili zawodowych na kierunku informatyka
i mechatronika oraz merytorycznej pomocy uczniom w przygotowaniu do uzyskania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Uczelnia podejmie także ścisłą współpracę ze szkołą, w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym realizowaniu projektów (o ile będzie to możliwe) jako partnerzy.

 

Obecnie Uczelnia i Szkoła realizuje projekt unijny "Podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego w pionie szkół technicznych w Elblągu na kierunku Informatyka" w ramach, którego około 100 uczniów uczestniczy w kursach informatycznych, wykładach otwartych
i warsztatach z udziałem przedstawicieli dużych firm informatycznych.

 

Strona internetowa Zespołu Szkół Mechanicznych

Porozumienie o współpracy z IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu

Dnia 12 listopada 2008 r. podczas posiedzenia Kolegium PWSZ w Elblągu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową
w Elblągu, a IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu.

 Na jej podstawie uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych z biologii, meteorologii i hydrologii prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przez pracowników naukowo - dydaktycznych uczelni.

W zajęciach będą uczestniczyć głównie uczniowie biorący udział w programie „Szkoła bliżej życia" finansowanym przez Urząd Miasta w Elblągu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działania te są częścią przygotowań uczniów do uczestnictwa w różnych konkursach z zakresu ekologii. Będą oni brali między innymi udział w konkursie „Ekologia i geografia Bałtyku", organizowanym przez IV Liceum Ogólnokształcące dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu elbląskiego i miasta Elbląg, którego już ósmy finał odbędzie się 20 kwietnia 2009 r. Koordynatorem konkursu jest mgr Sylwester Stanicki.

Strona internetowa IV Liceum Ogólnokształcącego

Porozumienie o współpracy z II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Dnia 5 lipca 2007 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązała się do konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia, udostępniania bazy dydaktycznej, prowadzenia zajęć przez kadrę Uczelni oraz do wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

Na podstawie porozumienia uczniowie klas pierwszych II LO odbywają profesjonalne lekcje języka niemieckiego przeprowadzone przez wykładowców Instytutu Pedagogiczno-Językowego. Zajęcia odbywają się na terenie Instytutu dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

Strona internetowa II Liceum Ogólnokształcącym

 

Porozumienie o współpracy z I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

Dnia 9 kwietnia 2008 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała porozumienie o objęciu opieką naukową i dydaktyczną I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu.

W ramach porozumienia Uczelnia zobowiązała się do konsultacji i pomocy w opracowaniu programów kształcenia, udostępniania bazy dydaktycznej, prowadzenia zajęć przez kadrę Uczelni oraz do wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych.

Na podstawie porozumienia Instytut Politechniczny zorganizował serię spotkań z licealistami w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Początkowe zajęcia miały charakter teoretyczny, wprowadzający uczniów w zagadnienia fizyki wyższej, następnie odbyły się cykliczne spotkana w uczelnianym laboratorium fizyki przy ulicy Grunwaldzkiej.

 

Szczegółowy program projektu - KLASA AKADEMICKA

 

Rok I - Zapoznanie z Uczelnią

 1. Inauguracja Roku Akademickiego
 2. Samorząd Studencki

Uczniowie zostaną zapoznani z prawami i obowiązkami samorządu studenckiego. Juwenalia, mikołajki, scena (20min)       

 1. Biblioteka

W ramach patronatu. Instytut Politechniczny umożliwi uczniom I Liceum Ogólnokształcącego, korzystanie z bogatego zbioru Biblioteki - Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. 

 1. AZS

W ramach prezentacji Akademickiego Związku Sportowego zostaną przeprowadzone rozgrywki pomiędzy studentami I roku PWSZ w Elblągu a uczniami I klasy I LO w dyscyplinach: i) piłka nożna, ii) piłka siatkowa, iii) piłka ręczna, iv) koszykówka. Na podstawie wszystkich wyników, zostanie wyłoniony zwycięzca rozgrywek, który otrzyma przechodni puchar Dyrektora Instytutu Politechnicznego. Jeżeli puchar przez dwa lata z rzędu wygra ta sama drużyna, puchar ten drużyna zatrzymuje na własność.

 1. Akademickie Biuro Karier

Targi pracy, warsztaty, spotkanie z pracodawcami

 1. Laboratoria

Nauczyciele akademiccy zaprezentują młodzieży laboratoria Państwowej Szkoły Zawodowej :

a) Laboratorium Fizyki

b) Laboratorium Mechaniki Płynów

c) Laboratorium Nauk Przyrodniczych

d) Laboratorium Elektrotechniki

e) Laboratorium Metrologii Technicznej

f) Laboratorium Maszyn Elektrycznych i Napędów

g) Laboratorium Sterowników Programowalnych

h) Laboratorium Chemii Środowiska

 1. Bałtycki Festiwal Nauki

Bałtycki Festiwal Nauki jest imprezą popularno-naukową organizowaną przez wyższe uczelnie województwa pomorskiego, Państwową Szkołę Zawodową w Elblągu, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty branżowe oraz związane z nauką środowiska pozauczelniane. Festiwal jest adresowany do szerokiego grona społeczeństwa Wybrzeża i regionu niezależnie od wykształcenia począwszy od starszych klas szkół podstawowych. Celem Festiwalu jest upowszechnienie tematyki i osiągnięć prowadzonych badań naukowych oraz przybliżenie ich społeczeństwu w możliwie zrozumiałej, atrakcyjnej formie, rozwinięcie ciekawości świata i radości z jego poznawania. Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego, w ramach współpracy, będą mięli możliwość przygotowania i prezentacji stanowisk „naukowych i dydaktycznych" podczas VII Bałtyckiego Festiwalu Nauki.

 

Rok II - Zajęcia Dydaktyczne

 1. Matematyka - warsztaty
 2. Fizyka - laboratoria

a)      Wyznaczanie prędkości fazowej fal dźwiękowych w powietrzu przy pomocy rury Quinkiego.

b)      Wyznaczanie częstotliwości drgań własnych kamertonu za pomocą dudnień.

c)      Badanie widm promieniowania gazów jednoatomowych.

d)      Wyznaczanie stałej Rydberga.

e)      Pomiar współczynnika załamania światła przezroczystych ośrodków stałych za pomocą mikroskopu.

f)        Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej.

g)      Wyznaczanie długości fali promieniowania laserowego.

h)      Pomiar czasu zderzenia kul sprężystych

i)        Badanie Prawa Mallusa

j)        Badanie charakterystyki rezonansowej w obwodzie RLC

 

 1. Elektrotechnika i Miernictwo - laboratoria

a)      Badanie obwodów prądu stałego

b)      Badanie obwodów prądu przemiennego RLC

c)      Badanie transformatorów

d)      Badanie obwodów sprzężonych magnetycznie.

e)      Badanie układów trójfazowych

f)        Pomiary mocy czynnej i biernej

g)      Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

h)      Pomiary temperatury metodami elektrycznymi

i)        Badanie charakterystyki rezonansowej w obwodzie RLC

 

 1. Automatyka i robotyka

a)      Badanie prostowników jedno- i dwupółówkowych

b)      Badanie tyrystorowego wyłącznika elektronicznego

c)      Badanie generatorów  - klasycznych układów LC

 

 1. Metody numeryczne - laboratorium komputerowe
 2. Seria wykładów otwartych z nauk technicznych,których terminy i tematy zostaną ogłoszone na początku roku akademickiego 2009/2010.

 

Rok III - Projekt techniczny

Strona internetowa I Liceum Ogólnokształcącym

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Elblągu

 

PWSZ w Elblągu i Zespół Szkół Ekonomicznych w Elblągu w dniu 9 kwietnia 2008 r. podjęły współpracę w zakresie podnoszenia jakości kształcenia oraz wyrównania szans młodzieży w sferze dostępu do bezpłatnych form edukacji wspierających realizację Strategii Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W ramach umowy Uczelnia zobowiązała się do zrealizowania wykładów przez nauczycieli akademickich, wspierania Szkoły w zakresie doradztwa dot. wyboru kierunku studiów dla każdego ucznia oraz do prowadzenia wspólnych inicjatyw studentów PWSZ i uczniów ZSE.

 

11 kwietnia 2013 roku, w ramach istniejącego już porozumienia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu podpisała kolejną umowę z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących o utworzenie klasy akademickiej „MENEDŻER ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PUBLICZNYM”. Zawarte porozumienie ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów w zakresie zarządzania, ekonomii, bezpieczeństwa publicznego, uatrakcyjnienie programu nauczania poprzez wprowadzenie elementów edukacji pozaszkolnej (np. wykładów, ćwiczeń, warsztatów), pozostających w zgodzie z podstawą programową oraz dynamiczne poszerzanie treści zajęć dydaktycznych. W utworzonej klasie akademickiej kształcone i pogłębiane będą umiejętności: w zakresie przedmiotów ekonomicznych, wykorzystania wiedzy ekonomicznej w sytuacjach praktycznych, posługiwania się różnorodnymi programami komputerowymi oraz logicznego myślenia.

 

Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

 

Plan współpracy Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Elblągu z ZSE w Elblągu

Wykłady otwarte - semestr letni, rok. akad. 2011/12

W roku akademickim 2011/2012, Sprawozdanie

W roku akademickim 2010/2011, Sprawozdanie

W roku akademickim 2009/2010

W roku akademickim 2008/2009 

 

 

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku

W dniu 25 czerwca 2009 r. zostało zawarte umowa o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu a Zespołem Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka z siedzibą w Pasłęku. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas jubileuszowego setnego posiedzenia Senatu PWSZ w Elblągu.

W ramach umowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zadeklarowała jak najszerszą pomoc uczniom Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku (głównie klasom o profilach pedagogiczno-psychologicznym i grafik komputerowy) w zakresie merytorycznego wsparcia w opracowaniu programów edukacyjnych, prowadzenia zajęć w klasie LO z zakresu pedagogiki, psychologii i informatyki czy też możliwości uczestnictwa uczniów w kursach informatycznych kończących się certyfikatami w ramach istniejących na Uczelni akademiach (Cisco, Microsoft), na identycznych zasadach jak studenci. Dodatkowo w porozumieniu zawarto zobowiązanie dotyczące popularyzacji kształcenia w zakresie szeroko rozumianej edukacji pedagogiczno-psychologicznej w formie - np. dostępu do akademickich wykładów wszystkim chętnym uczniom oraz możliwości udziału uczniów w konferencjach naukowych organizowanych przez Instytut Pedagogiczno-Językowy.

Strona internetowa Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka z siedzibą w Pasłęku

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

Porozumienie ma na celu podjęcie wszelkich kroków w kierunku zacieśnienia stosunków między społecznością akademicką PWSZ w Elblągu a społecznością uczniowską ZSTI w Elblągu. Strony zobowiązały się: wspierać wzajemne kontakty obu społeczności, jak również wizyty organizacji (szkolnych, uczelnianych) reprezentujących naukę, kulturę oraz sport; wspierać inicjatywy dążące do współpracy oświatowej, w tym szczególnie zacieśnienie relacji edukacyjnych tak, aby młodzież ponadgimnazjalna pogłębiała swoją wiedzę o doświadczenia akademickie.

Dzięki zawarciu umowy uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu będą mogli dołączyć do studenckich kół naukowych oraz brać udział w akademickich wykładach. Każdy uczeń będzie miał również możliwość uczestnictwa w kursach informatycznych kończących się certyfikatami w ramach istniejących na Uczelni akademiach (Cisco, Microsoft). PWSZ w Elblągu w ramach umowy zobowiązuje się do merytorycznej pomocy w opracowaniu programów edukacyjnych szczególnie dla profili zawodowych na kierunku informatyka, teleinformatyka i elektronika oraz merytorycznej pomocy uczniom w przygotowaniu do uzyskania dyplomów potwierdzających kwalifikacje. Uczelnia podejmie także ścisłą współpracę ze szkołą, w temacie pozyskiwania grantów w ramach projektów unijnych oraz wspólnym realizowaniu projektów (o ile będzie to możliwe) jako partnerzy.

Strona internetowa Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Elblągu

Strona internetowa Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu