Nowości w Systemie Legalis we wrześniu

Nowe pozycje w modułach komentarzowych polecane szczególnej uwadze:

Komentarze

1. Wpływ zmiany okoliczności na zobowiązania. Klauzula rebus sic stantibus

prof. dr hab. Adam Brzozowski, 2014

2. Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz

dr Berenika Kaczmarek-Templin, prof. UO dr hab. Piotr Stec, prof. UO dr hab. Dariusz Szostek, 2014  

3. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Komentarz

dr hab. Andrzej Herbet, dr Szymon Pawłowski, dr hab. Piotr Zakrzewski, 2014

4. Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i kazus

Iwona Wiszniewska, Krzysztof Wiszniewski, 2014

5. Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych

prof. dr hab. Wojciech Andrzej Nowak, 2014

6. Ceny transferowe Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów Józef Wyciślok, 2014

7. Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Analiza porównywalności

Jarosław F. Mika, 2014

 

Monografie

1. Ochrona konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, dr Beata Pachuca-Smulska, 2013 

2. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia dr Karol Świtaj, 2014 

3. Pełnomocnik z urzędu w sądowym postępowaniu cywilnym dr Miłosz Kaczyński, 2014 

4. Rola prawników w alternatywnych metodach rozwiązywania sporów Ewa Gmurzyńska, 2014

5. Funkcja ochronna prawa pracy a wyzwania współczesności dr Maria Bosak, 2014