Regulamin Rady Bibliotecznej

REGULAMIN RADY BIBLIOTECZNEJ PWSZ w ELBLĄGU

 

§ 1

 

Kompetencje, skład oraz tryb powoływania Rady Bibliotecznej określa Statut Uczelni.

 

§ 2

 

1. Na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji Rada Biblioteczna wybiera spośród jej członków Sekretarza Rady odpowiedzialnego za dokumentowanie działalności Rady, zawiadamianie członków Rady o posiedzeniach, rozsyłanie materiałów.

2. Kadencja Rady Bibliotecznej odpowiada kadencji władz PWSZ w Elblągu.

 

§ 3

 

Przedstawiciele Instytutów reprezentują w Radzie Bibliotecznej swoje jednostki macierzyste i są rzecznikami systemu biblioteczno-informacyjnego w swoich Instytutach.

Członkowie Rady będący przedstawicielami Biblioteki są zobowiązani do informowania bibliotekarzy o pracach Rady Bibliotecznej.

 

§ 4

 

1. Posiedzenia Rady Bibliotecznej odbywają się na wniosek Rektora PWSZ w Elblągu,

Przewodniczącego Rady Bibliotecznej lub Dyrektora Biblioteki PWSZ w Elblągu.

2. Posiedzenia Rady Bibliotecznej zwołuje Przewodniczący Rady.

3. Przewodniczący Rady Bibliotecznej kieruje pracami Rady i przedkłada Rektorowi

PWSZ w Elblągu opinie i wnioski.

 

§ 5

 

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Bibliotecznej powinno zawierać porządek obrad i zostać przekazane członkom Rady, co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.

2. Projekt porządku obrad posiedzenia ustala Przewodniczący Rady. Na wniosek członka

Rady projekt może być zmieniony lub uzupełniony.

3. Obecność członka Rady Bibliotecznej na posiedzeniach jest obowiązkowa.

4. W przypadku dwukrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na posiedzeniach Rada może skierować wniosek do Rektora, Dyrektora Instytutu lub

Samorządu Studenckiego o odwołanie członka i wnieść o powołanie nowego członka do Rady Bibliotecznej.

 

§ 6

 

1. Rada Biblioteczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą spraw personalnych, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.