Nowe treści w Systemie Legalis w październiku

System Legalis w październiku 2017 r. wzbogacony został aż o 13 221 nowych orzeczeń dostępnych w Bazie Prawa.

Zwracamy także uwagę na 9 kolejnych kluczowych orzeczeń, streszczonych i skomentowanych przez ekspertów czołowych kancelarii prawnych, zamieszczonych w module ius.focus.

Piśmiennictwo z czasopism Wydawnictwa C.H.Beck poszerzone zostało o 591 nowych, pełnych tekstów artykułów.

 

 

Zwracamy Państwa uwagę na następujące pozycje:

1. Kodeks pracy. Komentarz red. prof. dr hab. Wojciech Muszalski, 2017

2. Prawo oświatowe. Komentarz fragment: Prawo oświatowe. Komentarz dr Adam Balicki, dr hab. Magdalena Pyter, 2017

3. Sąd polubowny (arbitrażowy). Komentarz do części piątej Kodeksu postępowania cywilnego dr Marcin Asłanowicz, 2017

4. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz fragment: Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Komentarz Barbara Królak, Marek Rączka, 2017

5. Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Komentarz praktyczny z orzecznictwem i przykładami. Kazusy. Wzory pism. Schematy, tabele dr Tomasz Niedziński, Edyta Nurzyńska-Wereszczyńska, 2016

6. Kodeks postępowania karnego. Komentarz red. prof. dr hab. Jerzy Skorupka, 2017

7. Bezskuteczność czynności prawnej prof. dr hab. Maciej Gutowski, 2017

8. Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym dr Miłosz Kościelniak-Marszał, 2017

9. Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim dr Andrzej Stempniak, 2017

10. Własność intelektualna w działalności gospodarczej red. dr Adrian Niewęgłowski, red. Iwona Nowak, 2017

11. Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym dr Michał Krakowiak, 2017

12. Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym („rozwodowym” procesie kościelnym) - analiza prawno porównawcza Iwona Nasiłowska, 2017

13. Wycinka drzew i krzewów Procedura administracyjna red. Jacek Piecha, 2017

14. Świadczenia wychowawcze Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak, Marek Rączka, 2017

15. Prawo umów handlowych red. prof. dr hab. Mirosław Stec, 2017

16. Prawo procesowe administracyjne red. prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski, 2017