Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

O Uczelni

Powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu powołana została w 1998 roku, na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997 o wyższych szkołach zawodowych oraz rozporządzeniem rady ministrów z dnia 16 czerwca 1998 r. Powstała na bazie oddziału Politechniki Gdańskiej w Elblągu, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Kolegium Nauczycielskiego. PWSZ w Elblągu jest pierwszą, w powojennej historii naszego miasta, samodzielną elbląską uczelnią państwową. Dużą rolę w staraniach o powołanie tej jednostki odegrał Wojewoda Elbląski stojący na czele Komitetu Organizacyjnego PWSZ w Elblągu. Piętnaście lat działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu na stałe związały ją z miastem i regionem.

 

Jubileusz 15-lecia


W roku akad. 2012/13 Uczelnia obchodziła Jubileusz 15 - lecia. 21 czerwca 2013 roku odbyła się Główna Uroczystość Jubileuszowa połączona z Uroczystym Posiedzeniem Senatu i Konwentu PWSZ w Elblągu z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donaldem Tuskiem).

 

Oferta kształcenia


Obecnie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu kształci się blisko 3 500 studentów w 4 instytutach:

 • Instytucie Politechnicznym,
 • Instytucie Informatyki Stosowanej,
 • Instytucie Ekonomicznym,
 • Instytucie Pedagogiczno-językowym.

Oferujących studia na 9 kierunkach:

 • Budownictwo,
 • Mechanika i budowa maszyn,
 • Ochrona środowiska,
 • Ekonomia,
 • Administracja,
 • Filologia,
 • Filologia polska,
 • Pedagogika.

Nowe specjalności


Nieustanny rozwój uczelni to tworzenie wciąż nowych kierunków i specjalności studiów dostosowany do pojawiających się potrzeb rynku pracy. Najnowsze specjalności, o które poszerzono ofertę edukacyjną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej to:

 •    pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą rodzinie,
 •    edukacja wczesnoszkolna i oligofrenopedagogika,
 •    dziennikarsko-publicystyczna,
 •    filologia polska z logopedią,
 •    filologia angielska - języki obce w biznesie.

W roku akademickim 2014/2015 zostaną otwarte nowe specjalności:

 •    monitoring i zarządzanie środowiskiem,
 •    przedsiębiorczość w detektywistyce i ochronie osób i mienia,
 •    lingwistyka stosowana- jęz. angielski z jęz. niemieckim.

Erasmus


Program „Uczenie się przez całe życie” Erasmus umożliwia odbycie części studiów (1-2 semestry) oraz wyjazd na praktykę do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Turcji. Poprzez udział w programie LLP Erasmus PWSZ w Elblągu oferuje  studentom zarówno studiów dziennych jak i zaocznych niepowtarzalną okazję przeżycia niezapomnianych zdarzeń, podszkolenia języka obcego oraz zdobycie cennego doświadczenia zawodowego.

 

Kadra dydaktyczna


Dbając o najwyższy poziom nauczania i rozwój naukowy, Uczelnia zatrudnia najlepszych wykładowców oraz zdolnych młodych dydaktyków. Aktualnie we wszystkich instytutach PWSZ zatrudnionych jest 196 nauczycieli akademickich:

 • 53 profesorów tytularnych i doktorów habilitowanych,
 • 71 pracowników ze stopniem naukowym doktora,
 • 72 pracowników z tytułem magistra.

W celu zapewnienia swoim studentom międzynarodowego poziomu kształcenia w roku 2007 Uczelnia wprowadziła nowoczesne programy nauczania i europejski system punktowej oceny osiągnięć studenta (ECTS - European Credit Transfer System). Działający na Uczelni System Boloński umożliwia równoległe studiowanie na różnych kierunkach i specjalnościach oraz zmianę kierunku kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

 

Studenci


Dbając o rozwój intelektualny i kulturalny studentów, władze Uczelni prowadzą ścisłą współpracę  z Radą Studentów, której przedstawiciele zasiadają w Senacie PWSZ w Elblągu. Rada Studentów to pomost łączący studentów z władzami Uczelni i reprezentant studentów na posiedzeniach Komisji Stypendialnej, Komisji Dyscyplinarnej i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej. Rada zajmuje się także organizowaniem studenckich imprez rozrywkowych i sportowych, m.in. otrzęsin, wieczornic rocznicowych, wernisaży, spotkań w dyskusyjnym klubie filmowym, wieczorów z poezją, Juwenaliów itp. Studenci biorą również udział w konferencjach naukowych i debatach. Przedstawiciele Rady Studentów współpracują z Parlamentem Studentów Rzeczpospolitej Polskiej aktywnie włączając się    w prowadzone akcje. Od sześciu lat uczestniczą w spotkaniach Samorządów Studenckich Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych prowadzonych w ramach Forum PWSZ. Poza zdobywaniem wiedzy studenci PWSZ w Elblągu mają możliwość rozwijania swych pasji i zainteresowań poprzez udział w kołach naukowych, sekcjach sportowych i organizacjach studenckich.

 

Współpraca


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu prowadzi szeroko rozumianą współpracę  z uniwersytetami, szkołami wyższymi oraz instytucjami naukowo-badawczymi zarówno w Polsce jak i za granicą. Poprzez zawarte porozumienia oraz prowadzone wspólne programy badawcze Uczelnia współpracuje między innymi z: Uniwersytetem Gdański, Politechniką Gdańska, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytetem Technicznym w Kaliningradzie (Rosja), Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali (Szwecja), Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Litwa), Uniwersytetem Technicznym w Kownie (Litwa), Norweskim Instytutem Badań Wody w Bergen (Norwegia), Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Czechy), University of Crete  (Grecja), Universidad de Oviedo (Hiszpania), Universidad de Castilla-La Mancha (Hiszpania), Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpani), Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania), L`Université du Luxembourg (Luksemburg), Liepajas Universitate (Łotwa), Hochschule Bremen (Niemcy), Universität Würzburg (Niemcy), Hochschule Lausitz (Niemcy), Fachhoschschule Stralsund (Niemcy), Hochschule Wismar (Niemcy), Instituto Superior Técnico - Uniwersytet Techniczny w Lizbonie (Portugalia), Universitatea de Vest din Timişoara (Rumunia), Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (Słowacja), Károly Róbert Főiskola (Węgry), Mykolas Romeris University(Litwa).

 

Zawarte umowy mają wpływ zarówno na poszerzanie oferty dydaktycznej, jak i pogłębianie wiedzy studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników PWSZ w Elblągu.

 

PWSZ w Elblągu utrzymuje stałą współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi z Elbląga oraz okolic. W ramach umów Uczelnia zaprasza młodzież do udziału w wykładach otwartych, zajęciach laboratoryjnych oraz spotkaniach kół naukowych czy też zawodach sportowych.

 

Rozwój PWSZ w Elblągu


W rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu wpisała się inwestycja realizowana  w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski pt.: „Rozbudowa  i modernizacja infrastruktury dydaktycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, służącej kształceniu kadr nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym nastawieniem na nowoczesne technologie informatyczne".

W ramach inwestycji wartej 26 mln. wybudowano nowoczesną bazę dydaktyczną dla Instytutu Ekonomicznego i Politechnicznego oraz zmodernizowano sale Instytutu Informatyki Stosowanej.

 

Głównym elementem inwestycji na ul. Grunwaldzkiej było dobudowanie kolejnego skrzydła i wyposażenie powstałego tam zespołu specjalistycznych laboratoriów wraz z salami audytoryjnymi, seminaryjnymi i wykładowymi. W obiekcie powstało 12 nowych laboratoriów skoncentrowanych w 3 zespołach: zespół laboratoriów monitoringu i ochrony środowiska, zespół laboratoriów elektrotechnicznych, zespół laboratoriów technologiczno-eksploatacyjnych. W nowym obiekcie powstało 9 nowych sal audytoryjnych, wykładowych i seminaryjnych, w tym duża sala audytoryjna na 300 osób, z których korzystać będą mogli wszyscy studenci PWSZ w Elblągu.

Kolejnym założeniem projektu była adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1 na potrzeby zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi. W wyniku powyższych prac wyposażono 3 laboratoria i studia medialne oraz 2 sale dydaktyczne i systemy audiowizualne.

 

Poprzez modernizację całej infrastruktury sieciowej pod kątem integracji z siecią PIONIER oraz budowę i modernizację sal wykładowych i laboratoryjnych nastąpiła budowa i wdrożenie systemu zdalnego nauczania (e-learning) w uczelni.

 

Całość prac obejmowała wyposażenie studia multimedialnego do wspomagania e-learning-u, wyposażenie sal audytoryjnych i laboratoryjnych w system kamer cyfrowych ze zdalnym sterowaniem pozycjonowania dla interakcji i wideokonferencji, konsole operatorskie, dekodery obrazu i dźwięku, serwery audytoryjne itp. Inwestycja obejmowała także adaptację pomieszczeń na laboratoria  i wyposażenie zespołu laboratoriów eksploatacji i zarządzania sieciami komputerowymi, obejmującego: laboratorium technik światłowodowych, laboratorium eksploatacji i zarządzania sieciami, laboratorium telefonii IP.