Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

PWSZ w Elblągu - Uczelnią Liderów!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ponownie uzyskała Certyfikat „Uczelnia Liderów". W opinii recenzentów PWSZ w Elblągu stale umacnia swoją pozycję na rynku edukacyjnym, budując silną i wyrazistą markę oraz pomnażając materialne i niematerialne zasoby uczelni o kluczowym znaczeniu z punktu widzenia kształcenia praktycznego studentów i budowania przewagi konkurencyjnej w obszarze innowacyjności i użyteczności rynkowej oferty dydaktycznej (tak na poziomie studiów I stopnia, jak i studiów podyplomowych). 

 

Wpływ wykształcenia wyższego na sytuację kandydata na rynku pracy stanowi w ostatnich latach jeden z ważniejszych tematów debaty publicznej. W programie certyfikacji "Uczelnia Liderów" Fundacja nagradza szkoły wyższe, które starają się kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, twórczych, kreatywnych, wyposażonych w szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne. Certyfikaty „Uczelnia Liderów” otrzymują szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, których absolwenci są dobrze przygotowani do pełnienia ról zawodowych zgodnych z profilem wykształcenia.

 

O przyznaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów” decyduje komisja konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli świata polskiej nauki, którzy specjalizują się w problematyce szkolnictwa wyższego, systemu edukacji i rynku pracy. Komisja ocenia uczelnie na podstawie wielu kryteriów, takich jak potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni i jej pozycja na rynku edukacyjnym, umiędzynarodowienie działalności uczelni, działalność biura karier i akademickiego inkubatora przedsiębiorczości, wsparcie na rzecz rynku pracy, edukacja praktyczna Studentów i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.  Ocena uczelni ma charakter jakościowy, a nie ilościowy, co odróżnia projekt „Uczelnia Liderów” od innych podobnych konkursów, w których zazwyczaj bierze się pod uwagę wskaźniki.

 

Uczelnia podejmuje rozliczne inicjatywy na rzecz regionu, wykorzystując kooperację z interesariuszami zewnętrznymi w celu doskonalenia swojej oferty dydaktycznej i dostosowywania jej do wymogów środowiska lokalnego (współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu, współorganizacja targów pracy, udział w projekcie Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, współpraca z parkiem naukowo-technologicznym etc.). Realizowane kierunki i specjalności studiów powstają w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy i wpisują się w specyfikę społeczno-gospodarczą regionu, którą uczelnia skutecznie identyfikuje i interpretuje w kontekście oferowanego wykształcenia. W przekonaniu komisji stałe doskonalenie przez uczelnię posiadanych zasobów pozwala na pełne wykorzystywanie dotychczasowych osiągnięć Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz rozwijanie jej oferty, zgodnie z oczekiwaniami rynku i tendencjami w makrootoczeniu gospodarczym, które są na bieżąco monitorowane.


Corocznie, zarząd Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego wyróżnia dodatkowo Rektorów certyfikowanych Uczelni. W ramach IV edycji wyróżnienie specjalne „Aurea Praxis” otrzymał Rektor PWSZ w Elblągu, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk w dowód uznania osobistych zasług w rozwój Uczelni, integrowaniu elbląskiego środowiska akademickiego oraz budowaniu trwałych relacji kooperacyjnych pomiędzy środowiskami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi.


18 czerwca 2014 roku w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się gala finałowa IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Public Relations Przemysław Ruta Communication, podczas której certyfikat oraz wyróżnienie dla PWSZ w Elblągu odebrał Kanclerz PWSZ w Elblągu - mgr inż. Bohdan NiemiryczUroczystość finałową zwieńczył wykład-gawęda prof. dra hab. Jana Miodka, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego  pt. „We Wrocławiu – na Śląsku”.