Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Prorektor ds. Organizacyjnych - dr Irena Sorokosz

Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55
e-mail:

Kompetencje:
 1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań.
 2. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu PWSZ.
 3. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym.
 4. Udział w przygotowywaniu planu strategicznego funkcjonowania Uczelni i nadzór nad jego realizacją w zakresie zagadnień podległych Prorektorowi ds. Organizacyjnych.
 5. Nadzór nad Biblioteką PWSZ w Elblągu.
 6. Nadzór nad Wydawnictwem PWSZ w Elblągu.
 7. Nadzór nad Archiwum PWSZ w Elblągu.
 8. Nadzór nad działalnością teatru i chóru uczelni.
 9. Współudział w zakresie promocji uczelni.
 10. Nadzór nad działalnością Akademii Dziecięcej.
 11. Nadzór nad działalnością Pełnomocnika ds. wolontariatu.
 12. Współpraca przy tworzeniu i koordynacja działań Zespołu ds. Akademii Seniora i Uczelni Otwartej.
 13. Współpraca przy zapewnieniu pomocy psychologicznej studentom uczelni.
 14. Nadzór nad organizacją wykładów otwartych i wieczorów autorskich oraz ścisła współpraca z Pełnomocnikiem ds. wykładów otwartych.
 15. Nadzór nad organizowanymi i prowadzonymi w uczelni studiami podyplomowymi.
 16. Nadzór nad pozyskiwaniem dla uczelni środków unijnych, w tym określanie strategii w zakresie pozyskiwania tych środków oraz organizowanie zespołów do przygotowywania wniosków.
 17. Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
 18. Koordynowanie prac instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie prac naukowo – badawczych i współpracy z gospodarką (wespół z Prorektorem ds. Kształcenia).
 19. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań w zakresie wykonywanych zadań.
 20. Udział w posiedzeniach Senatu.
 21. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych oraz poleceń Rektora, związanych z funkcjonowaniem    Uczelni, w tym z realizacją celów ustawowych i statutowych.