Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Prorektor ds. Kształcenia - dr Iwona Kijowska

Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 222
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 55
e-mail:

Kompetencje:
 1. Znajomość obowiązujących przepisów prawa oraz zarządzeń i innych aktów normatywnych dotyczących wykonywanych zadań.
 2. Wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu PWSZ.
 3. Nadzór nad prowadzeniem spraw podległych jednostek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym.
 4. Udział w przygotowywaniu planu strategicznego funkcjonowania Uczelni i nadzór nad jego realizacją w zakresie zagadnień podległych Prorektorowi ds. Kształcenia.
 5. Koordynowanie prac instytutów oraz innych jednostek organizacyjnych w zakresie procesu dydaktycznego na wszystkich rodzajach studiów.
 6. Przygotowywanie wniosków dot. procesu kształcenia na wszystkich rodzajach studiów oraz przedkładanie ich na posiedzenia Senatu.
 7. Koordynacja współpracy krajowej i zagranicznej w zakresie kształcenia.
 8. Nadzór nad realizacją wymiany zagranicznej studentów i pracowników Uczelni w ramach programów UE (m.in. Europejski Program Edukacyjny „Uczenie się przez całe życie” – w tym Erasmus, Leonardo da Vinci).
 9. Nadzór nad procesem ankietyzacji przez studentów zajęć dydaktycznych i administracji w zakresie obsługi dydaktycznej.
 10. Nadzór nad rozliczaniem godzin dydaktycznych w zakresie wszystkich rodzajów studiów i ocena kosztów kształcenia (przy współpracy z Kwestorem).
 11. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań obejmujących obszar działań Działu Kształcenia.
 12. Udział w posiedzeniach Senatu.
 13. Współpraca z Kwestorem w zakresie pomocy materialnej dla studentów i nadzór nad wykonywaniem planu finansowego pomocy materialnej dla studentów.
 14. Nadzór nad wdrażaniem, rozwijaniem i funkcjonowaniem e-learningu.
 15. Współudział w przygotowywaniu planu rzeczowo-finansowego Uczelni, szczególnie przygotowywanie planów rzeczowo-finansowych i nadzór nad ich realizacją w zakresie: badań naukowych, dofinansowywania kształcenia się pracowników PWSZ i grantów uczelnianych doktorskich.
 16. Nadzór i udoskonalanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia (w ramach ISO).
 17. Nadzór nad imprezami organizowanymi przez studentów PWSZ.
 18. Współpraca i nadzór nad realizacją statutowych  obowiązków organów wykonawczych Samorządu Studenckiego.
 19. Nadzór nad studenckimi kołami naukowymi.
 20. Przygotowywanie projektu rocznego ogólnouczelnianego preliminarza budżetowego środków na działalność Samorządu Studenckiego.
 21. Nadzór nad wykorzystaniem środków finansowych otrzymywanych przez Samorząd Studencki z Uczelni lub ze źródeł pozauczelnianych.
 22. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych oraz poleceń Rektora związanych z funkcjonowaniem oraz realizacją celów ustawowych i statutowych Uczelni.