Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

"Startup House - inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu"

Projekt "STARTUP HOUSE – inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu" uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałanie 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw.


Projekt będzie realizowany przez PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasto Elbląg reprezentowaną przez Elbląski Park Technologiczny.


Projekt skierowany jest do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata i obejmować będzie usługi inkubacji zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw.


Podstawowymi usługami inkubacji będą:

 • dostęp do wyposażonych pomieszczeń biurowych (20 biur),
 • usługi ICT,
 • usługi księgowe,
 • usługi prawne,
 • usługi związane z promocją,
 • szkolenia,
 • udział w warsztatach.

W budżecie projektu przeznaczone są środki na adaptację pomieszczeń PWSZ w Elblągu przy ul. Zacisze. Celem jest zapewnienie usługi udostępnienia powierzchni biurowej o wysokim standardzie.


Jako Partner Projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu - odpowiedzialna będzie za realizację następujących zadań:

 • wykonanie studium wykonalności,
 • adaptacja pomieszczeń,
 • usostępnienie powierzchni biurowej dla 15 inkubowanych przedsiębiorstw,
 • usługi ICT,
 • doradztwo,
 • promocja projektu,
 • zarządzanie projektem.

Całkowita kwota projektu:
999 238,47 zł
849 352,70 zł wartość dofinansowania

 

Budżet projektu po stronie PWSZ w Elblągu:
445 211,33 zł kwota dofinansowania
78 540,14 zł wkład własny


Dokumenty rekrutacyjne

Formularz Rekrutacyjny

Regulamin Rekrutacji

Wzór umowy (pakiet standard) 11.01.2017 informacja o zmianie

Wzór umowy (pakiet rozszerzony) 11.01.2017 informacja o zmianie

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej