Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Dział Prawno-Organizacyjny

ul. Wojska Polskiego 1 pok. 217
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 59
faks: +48 55 629 05 10

Kompetencje:
 1. Świadczenie pomocy prawnej przy opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych dla właściwych merytorycznie
  jednostek organizacyjnych.
 2. Opracowywanie projektów zarządzeń i uchwał w zakresie zleconym przez Rektora i Kanclerza.
 3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy opracowywaniu schematu organizacyjnego oraz zakresów działania
  tych jednostek.
 4. Prowadzenie rejestrów i zbiorów zarządzeń Rektora oraz uchwał Senatu.
 5. Przygotowywanie i przedstawianie wewnętrznych aktów prawnych do podpisu właściwych organów Uczelni.
 6. Pomoc przy opracowywaniu i weryfikacja projektów umów oraz przedstawianie ich do akceptacji Radcy Prawnego.
 7. Współpraca z Radcą Prawnym w zakresie wydawania opinii, udzielania porad prawnych i wyjaśnień w sprawie stosowania prawa kierownictwu Uczelni i jednostkom organizacyjnym.
 8. Prowadzenie dokumentacji związanej z postępowaniami sądowymi.
 9. Przygotowywanie upoważnień oraz prowadzenie rejestru upoważnień udzielanych przez Rektora (z wyłączeniem upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych w systemach tradycyjnych i informatycznych).
 10. Rejestrowanie i gromadzenie dokumentacji kontroli zewnętrznych prowadzonych w Uczelni.   
 11. Monitorowanie zmian w systemie powszechnie obowiązującego prawa.
 12. Współpraca z komisjami dyscyplinarnymi w zakresie prowadzonych postępowań dyscyplinarnych.
 13. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2000.
 14. Współpraca z Biurem Rektora w zakresie obsługi strony internetowej Uczelni - Biuletynu Informacji Publicznej - w odniesieniu do aktualizacji danych dotyczących aktów prawnych.
 15. Wykonywanie innych poleceń Rektora.
Pracownicy:
mgr Dorota Pawłowicz
Kierownik
Działu Prawno-Organizacyjnego

Pełnomocnik
ds. systemu zarządzania jakością

mgr Dorota Pawłowicz
e-mail:
mgr Anna Biłyj-Szymko
Radca Prawny
mgr Anna Biłyj-Szymko
e-mail: a.bilyj-szymko@pwsz.elblag.pl