Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Kanclerz - mgr inż. Bohdan Niemirycz

Sekretariat
ul. Wojska Polskiego 1 pok. 214
82-300 Elbląg
tel.: +48 55 629 05 06
faks: +48 55 629 05 09
e-mail:

Kompetencje:
 1. Obowiązki i prawa Kanclerza wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i Statutu PWSZ w Elblągu.
 2. Kierowanie działalnością podporządkowanych jednostek organizacyjnych administracji.
 3. Opracowywanie projektu budżetu - planu rzeczowo-finansowego Uczelni.
 4. Nadzorowanie gospodarki materiałowej, inwestycji i rozliczeń finansowych Uczelni.
 5. Realizowanie polityki kadrowej podporządkowanych jednostek organizacyjnych w ramach posiadanych upoważnień.
 6. Zarządzanie mieniem Uczelni (w tym gospodarowanie nieruchomościami).
 7. Nadzór nad stosowaniem w Uczelni ustawy Prawo zamówień publicznych.
 8. Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem Domów Studenckich oraz racjonalnym wykorzystaniem zasobów Uczelni w tym zakresie.
 9. Nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań obejmujących obszar działań Pionu Kanclerza.
 10. Sprawowanie nadzoru nad działalnością socjalną na rzecz pracowników Uczelni.
 11. Kontrola wewnętrzna w zakresie spraw pozostających w kompetencji Kanclerza.
 12. Odpowiedzialność za przygotowywanie materiałów na posiedzenia Senatu Uczelni z zakresu działania podporządkowanych jednostek organizacyjnych.
 13. Reprezentowanie interesów Uczelni w kontaktach z przedstawicielami jednostek zewnętrznych w sprawach dotyczących posiadanych kompetencji.
 14. Wykonywanie innych zadań wynikających z aktów normatywnych Uczelni oraz bieżących poleceń Rektora związanych z prawidłowym funkcjonowaniem oraz realizacją celów statutowych Uczelni.