Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku

Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu w partnerstwie z Gminą Miasta Elbląg okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r. będzie realizował projekt „Innowacyjny Nauczyciel w Szkole XXI wieku”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3.Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli - projekty konkursowe.

Szczegółowe informacje dla studentów i nauczycieli na stronie Projektu: www.projektpraktyki.pwsz.elblag.pl

 

Projekt skierowany jest do:

- studentów IPJ PWSZ w Elblągu, rekrutowanych w latach 2009/2012 i przygotowujących się do zawodu nauczyciela,

- nauczycieli zatrudnionych w placówkach na terenie miasta Elbląga, posiadających stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego i prowadzących zajęcia zgodnie z nauczanymi w IPJ specjalnościami nauczycielskimi,

- placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i liceów) z gminy miasta Elbląg, które zostaną przygotowane do roli placówek ćwiczeń.

 

 

Cel główny projektu:

Wypracowanie modelowego systemu praktyk pedagogicznych przez przygotowanie studentów i nauczycieli–opiekunów praktyk do skutecznego realizowania programów praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich PWSZ w Elblągu.

 

Cele szczegółowe:

- wypracowanie nowych jakościowo rozwiązań organizacyjnych praktyk pedagogicznych przygotowujących studentów do zawodu nauczyciela poprzez utworzenie sieci placówek ćwiczeń wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny,

- podniesienie merytorycznych i metodycznych kompetencji nauczycieli i przygotowanie ich do pełnienia roli opiekunów praktyk pedagogicznych studentów,

- podniesienie kompetencji informatycznych nauczycieli i studentów i umożliwienie prowadzenia w ramach praktyk lekcji z różnych przedmiotów z zastosowaniem IT.

 

Dane projektu:

Wniosek WND-POKL.03.03.02-00-093/10

Całkowity koszt projektu to ponad 4 mln PLN

Okres realizacji od 01-01-2011 do 31-12-2014.

 

www.efs.gov.pl | www.europa.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju