Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu

Zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 139g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.), tj. poniżej 750 000 euro.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

TURA I  -

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu ogłasza rekrutację uzupełniającą instytucji (zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu, prowadzonych w ramach  projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach:

1)      Tura I   - w roku akademickim 2016/2017;

2)      Tura II - w roku akademickim 2017/2018.

 

W Turze I praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone w Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu (Zał. 1).

 

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie zamieszczono w tabeli poniżej.

l.p.

Kierunek studiów

TURA I – Rekrutacja uzupełniająca

Rok studiów

Planowana liczba studentów biorących udział w Projekcie

Planowany termin praktyki

pilotażowej

1

Filologia

(specjalność ”Filologia angielska - Języki obce w biznesie”)

III

19

24 IV 2017

14 VII 2017

2

Filologia polska

(specjalność ”Dziennikarsko-publicystyczna”)

III

8

3 IV 2017

17 VI 2017

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Zał. 2), podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy złożyć w Sekretariacie Rektora PWSZ w Elblągu lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 3 lutego 2017r. do godz. 13.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie  w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.    


Załączniki (do pobrania):  

Załącznik 1 - Regulamin wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów PWSZ w Elblągu
Załącznik 2 – Formularz wniosku instytucji o udział w projekcie

 

Projekt dofinansowany ze Funduszy Europejskich