Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu

Termin składania dokumentów upływa: 2015-09-18
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 2015-09-22Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy do prowadzenia zajęć dla kierunku Informatyka w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora inżyniera, dyscyplina informatyka w dziedzinie nauk technicznych.
 2. Doświadczenie dydaktyczne w nauczaniu przedmiotów z zakresu sztucznej inteligencji i programowania systemów rozproszonych.
 3. Doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią związane z kierunkiem studiów Informatyka w zakresie wdrażania systemów ERP.
 4. Rozpatrywani będą kandydaci dla których PWSZ będzie podstawowym miejscem pracy.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu.
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania)
 3. Informacje o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.
 4. Kopia dyplomu nadania stopnia naukowego.
 5. Wykaz recenzowanych publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji i liczby stron.
 6. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.
 7. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania).
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego PWSZ w Elblągu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
 9. Oświadczenie czy PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o Szkolnictwie wyższym oraz o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego na kierunku studiów Informatyka (druk do pobrania).
 10. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 18 września 2015 r.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego, pok. 203, tel. 55 6290750 PWSZ w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 22 września  2015 r.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko wykładowcy jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.