Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu

Termin składania dokumentów upływa: 2015-06-08
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 2015-06-09Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w wymiarze pełnego etatu.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk pedagogicznych, dyscyplina pedagogika specjalna. Praktyczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie nauczania przedmiotów: profilaktyka uzależnień, podstawy teoretyczne terapii pedagogicznej, metody terapii pedagogicznej, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, patologie społeczne, metodyka nauczania i wychowania osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, metodyka wychowania w grupach wychowawczych.
 3. Rozpatrywani będą kandydaci, dla których PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Pisemne zgłoszenie z motywacją przystąpienia do konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiczno-Językowym PWSZ w Elblągu,
 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania),
 3. Informacja o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej,
 4. Wykaz recenzowanych publikacji kandydata z podaniem wydawnictwa, roku publikacji
  i liczby stron,
 5. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
 6. Kopia dyplomu nadania stopnia lub tytułu naukowego,
 7. Oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 109 ust. 1 ustawy
  z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (druk do pobrania),
 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Pedagogiczno-językowym PWSZ w Elblągu, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 9. Oświadczenie, że PWSZ w Elblągu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego na kierunku studiów Pedagogika i Pedagogika specjalna (druk do pobrania),
 10. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje
  i osiągnięcia.

 

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa z dniem 8 czerwca 2015 roku.

Brak złożenia kompletnych dokumentów w powyższym terminie będzie podstawą do odrzucenia kandydatury bez wezwania do uzupełnienia braków.

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Instytutu Pedagogiczno-Językowego, pokój nr 11, tel.: 55 6290700; 55 6290701

PWSZ w Elblągu, ul. Czerniakowska 22, 82-300 Elbląg

Dokumenty proszę składać osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 9 czerwca 2015 roku.

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami oraz prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

Warunkiem powołania na stanowisko starszego wykładowcy jest uzyskanie pozytywnej opinii Senatu PWSZ
w Elblągu, czym limitowany jest termin zatrudnienia.

Rektor PWSZ w Elblągu
prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk