Strona główna    Mapa strony    Wersja angielska  Wersja rosyjska  Wersja ukraińska 

"Mobbing w szkole, mobbing w pracy - granice bezradności"

Instytut Pedagogiczno - Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. "Mobbing w szkole, mobbing w pracy – granice bezradności".

 

Termin konferencji: 23 maja 2013 roku

Program konferencji [pdf]

 

Tematyka i cele konferencji:

Mobbing w pracy, czyli zjawisko psychoterroru doświadczanego przez jednostkę istnieje od dawna, ale dopiero w latach osiemdziesiątych zaczęto o tym pisać i mówić. Inicjatorem był niemiecki psycholog Heinz Leyman. Aktualnie możemy stwierdzić, że istnieje obszerna literatura przedmiotu, zarówno jeśli chodzi o teoretyczną interpretację zjawiska, jak i o wyniki badań empirycznych dotyczących mobbingu. Opisywany jest portret psychologiczny, cechy charakterystyczne mobbera (sprawcy mobbingu), jak też ofiary mobbingu. Jednak wydaje się, że najmniej wiemy o tym, jak można pomóc ofierze mobbingu. Dotyczy to również zjawiska mobbingu w szkole. Obszerna literatura, która powstała o tym zjawisku ciągle nie daje wystarczających informacji o skutecznej pomocy ofierze.

 

Między zjawiskiem mobbingu w pracy i mobbingu w szkole występuje wiele oczywistych różnic, ale też i wiele podobieństw. Wspólne obu zjawiskom jest niewątpliwie – doświadczanie bezradności przez ofiarę mobbingu zarówno w pracy, jak i w szkole. Ta bezradność przybiera różne formy: między innymi wobec instytucji, wobec prawa, a nawet wobec oddziaływań terapeutycznych, czy pomocy psychologicznej, które wobec traumatycznych przeżyć ofiary mobbingu są często mało skuteczne.

Bezradność wobec instytucji oznacza, że ofiara mobbingu najczęściej, a w zasadzie prawie zawsze musi opuścić miejsce pracy, uczeń zaś zwykle zmienia szkołę.

Bezradność wobec prawa oznacza, że walka w sądzie jest tylko niewątpliwą, dodatkową traumą dla ofiary mobbingu, a jej skuteczność wiąże się z dużym znakiem zapytania.

Bezradność ofiar mobbingu przejawia się również na innych polach.

 

Celem tej konferencji jest próba podjęcia refleksji teoretycznej i analizy wyników badań nad zjawiskiem mobbingu w szkole i mobbingu w pracy szczególnie w aspekcie bezradności ich ofiar. Bezradność ta występuje na wielu polach dlatego zapraszamy do udziału w konferencji przedstawicieli różnych specjalności naukowych: psychologów, pedagogów, socjologów, prawników, psychiatrów, terapeutów oraz wszystkich, którzy mają kontakt z tym zjawiskiem i leży ono w kręgu ich zainteresowań i dociekań poznawczych. Oczekujemy zarówno refleksji teoretycznej, jak i wyników badań empirycznych, które pozwolą nam nie tylko głębiej zrozumieć zagadnienie, ale także przesunąć granice bezradności ofiary mobbingu. Mamy nadzieję, że koncepcje, propozycje, nowe rozwiązania uczestników konferencji dadzą szansę na zmniejszanie i ograniczanie pól bezradności ofiar mobbingu.              

 

Szczegółowe obszary tematyczne konferencji:

            Proponujemy trzy obszary tematyczne z sugerowanymi a jednocześnie przykładowymi zagadnieniami:

I. Mobbing w pracy ( interpretacja istoty zjawiska, terapia, profilaktyka, pomoc prawna w kontekście problemów i ograniczeń) 

- terapia zaburzeń po doświadczeniach mobbingu, jej formy i skuteczność – granice efektywności takiej terapii

- mobbing w polskim prawodawstwie:

a)      aktualny stan prawny: na co może liczyć ofiara mobbingu w sądzie a czego powinna się obawiać

b)      prognozowane, sugerowane kierunki zmian w prawie ułatwiające ofierze dochodzenie swoich roszczeń

- profilaktyka antymobbingowa w szerokim aspekcie obejmująca sprawcę mobbingu, ofiarę mobbingu
i „milczącą większość” – jakie formy oddziaływań mogą  przeciwdziałać zachowaniom mobbingowym

- uwarunkowania społeczno- gospodarcze a częstotliwość mobbingu

II. Mobbing w szkole (charakterystyka zjawiska i możliwości jego zapobiegania w kontekście jakie są ograniczenia tych możliwości, profilaktyka)

 - mobbing w szkole- różne interpretacje tego zjawiska i próby interpretacji jego przyczyn, diagnozowanie objawów zjawiska

- programy, sposoby, taktyki przeciwdziałania mobbingowi w szkole i ich skuteczność

- profilaktyka zachowań antymobbingowych w szkole

III.  Zachowania związane z przemocą, które nie są zachowaniami mobbinowymi

Dodatkowo rozszerzmy tematykę naszej konferencji na ofiary przemocy np. w rodzinie, w szkole
i innych miejscach. Inne zachowania związane z przemocą, które na zasadzie analogii można porównać do zachowań mobbingowych np. jeśli chodzi o ich źródło, przyczyny, objawy i tp., które jednak same
w sobie nie są mobbingiem.   

 

Formy konferencji: 

- referaty w sesji plenarnej oraz referaty w zespołach problemowych

- w ramach konferencji przewidujemy również możliwość udziału w warsztatach; gotowość przeprowadzenia takiego warsztatu prosimy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym.

 

Informacje organizacyjne:

- Termin zgłaszania udziału w konferencji oraz przesłanie abstraktu tj. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 15 kwietnia 2013 roku na adres mailowy: a.chyczewska@pwsz.elblag.pl

- Koszt udziału w konferencji – 400 zł: opłata obejmuje obiad, bufet kawowy, materiały konferencyjne

 i monografię pokonferencyjną (opłata nie obejmuje noclegu); publikacja bez udziału osobistego – 300 zł

- Wpłaty należy dokonać do dnia 15 kwietnia 2013 na konto:

21109026170000000652002942 Bank Zachodni WBK S.A. I O/Elbląg z dopiskiem: Konferencja – „Mobbing w szkole, mobbing w pracy - granice bezradności”

- Istnieje możliwość zarezerwowania noclegu w domu studenckim (ok.90 zł/doba), w tym celu należy zaznaczyć konkretną datę na formularzu zgłoszeniowym

- Miejsce konferencji: Instytut Pedagogiczno-Językowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Elblągu, ul. Czerniakowska 22
 

- Prosimy o przesłanie tekstu referatu w dwóch egzemplarzach oraz zapisie elektronicznym (CD) do dnia 20 maja 2013 roku na adres: Instytut Pedagogiczno – Językowy, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 82-300 Elbląg, ul. Czerniakowska 22 z dopiskiem: Konferencja – „Mobbing w szkole, mobbing w pracy – granice bezradności”

- Formularz zgłoszeniowy

 

Komitet Naukowo-Organizacyjny:

dr Iwona Maria Kijowska – pedagog, psychoterapeuta, Z-ca Dyrektora Instytutu Pedagogiczno - Językowego PWSZ w Elblągu

dr Alina Chyczewska – psycholog, Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu

lek. med. Maria Pacuła – psychiatra, Z-ca Ordynatora  XIV Oddziału Ogólnopsychiatrycznego Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

dr Kamil Frąckowiak – prawnik, Katedra Prawa Karnego Materialnego, Wydział Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

dr Małgorzata Przybysz –Zaremba - pedagog, Instytut Pedagogiczno- Językowy PWSZ
w Elblągu